گزارشات تصویری

یادواره شهدای روستای گوشخانی

یادواره شهدای روستای گوشخانی
یادواره شهدای روستای گوشخانی
یادواره شهدای روستای گوشخانی
یادواره شهدای روستای گوشخانی
یادواره شهدای روستای گوشخانی
یادواره شهدای روستای گوشخانی
یادواره شهدای روستای گوشخانی
یادواره شهدای روستای گوشخانی
یادواره شهدای روستای گوشخانی
یادواره شهدای روستای گوشخانی
یادواره شهدای روستای گوشخانی
یادواره شهدای روستای گوشخانی