گزارشات تصویری

یادواره شهدای روستاهای ناو ،نوین و کلجی و سردار حسینی

یادواره شهدای روستاهای ناو ،نوین و کلجی و سردار حسینی
یادواره شهدای روستاهای ناو ،نوین و کلجی و سردار حسینی
یادواره شهدای روستاهای ناو ،نوین و کلجی و سردار حسینی
یادواره شهدای روستاهای ناو ،نوین و کلجی و سردار حسینی
یادواره شهدای روستاهای ناو ،نوین و کلجی و سردار حسینی
یادواره شهدای روستاهای ناو ،نوین و کلجی و سردار حسینی
یادواره شهدای روستاهای ناو ،نوین و کلجی و سردار حسینی
یادواره شهدای روستاهای ناو ،نوین و کلجی و سردار حسینی
یادواره شهدای روستاهای ناو ،نوین و کلجی و سردار حسینی
یادواره شهدای روستاهای ناو ،نوین و کلجی و سردار حسینی
یادواره شهدای روستاهای ناو ،نوین و کلجی و سردار حسینی