گزارشات تصویری

یادواره شهدای ترور با شعار ایران من وحدت و ایثار

یادواره شهدای ترور با شعار ایران من وحدت و ایثار
یادواره شهدای ترور با شعار ایران من وحدت و ایثار
یادواره شهدای ترور با شعار ایران من وحدت و ایثار
یادواره شهدای ترور با شعار ایران من وحدت و ایثار
یادواره شهدای ترور با شعار ایران من وحدت و ایثار
یادواره شهدای ترور با شعار ایران من وحدت و ایثار
یادواره شهدای ترور با شعار ایران من وحدت و ایثار
یادواره شهدای ترور با شعار ایران من وحدت و ایثار
یادواره شهدای ترور با شعار ایران من وحدت و ایثار
یادواره شهدای ترور با شعار ایران من وحدت و ایثار
یادواره شهدای ترور با شعار ایران من وحدت و ایثار
یادواره شهدای ترور با شعار ایران من وحدت و ایثار
یادواره شهدای ترور با شعار ایران من وحدت و ایثار
یادواره شهدای ترور با شعار ایران من وحدت و ایثار
یادواره شهدای ترور با شعار ایران من وحدت و ایثار
یادواره شهدای ترور با شعار ایران من وحدت و ایثار
یادواره شهدای ترور با شعار ایران من وحدت و ایثار