چارت سازمانی

فرمانداری سروآباد
 • فرماندار
 • معاون
 • مسئول دفتر
 • كارشناس حراست
 • كارشناس ارزیابی ، بازرسی و پاسخگویی به شكایات
 • كارشناس روابط عمومی
 • كارشناس امور بانوان
 • كارشناس امور سیاسی و انتظامی
 • كارشناس امور امنیتی و انتظامی (مسئول دبیرخانه شتش)
 • كارشناس امور اجتماعی و انتخابات
 • كارشناس امور دهستان ها و شوراها
 • كارشناس برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات
 • كارشناس عمران
 • كارشناس امور اداری و مالی
 • متصدی امور دفتری و بایگانی
 • نامه رسان و راننده

 

بخشداری مركزی سروآباد
 • بخشدار
 • كاردان امور سیاسی و انتظامی
 • كاردان امور اجتماعی ، انتخابات و شوراها
 • متصدی امور اجتماعی و انتخابات

بخشداری اورامان

 • بخشدار
 • كارشناس امور سیاسی و انتظامی
 • كارشناس امور اجتماعی و انتخابات
 • كارشناس امور دهستان ها و شوراها
 • كارشناس عمران
 • مسئول امور دفتری و بایگانی

بازدید [ 3332 ]