گزارشات تصویری

مراسم تشییع دو شهید بومی بسیجی روستای ژیوار

مراسم تشییع دو شهید بومی بسیجی روستای ژیوار
مراسم تشییع دو شهید بومی بسیجی روستای ژیوار
مراسم تشییع دو شهید بومی بسیجی روستای ژیوار
مراسم تشییع دو شهید بومی بسیجی روستای ژیوار
مراسم تشییع دو شهید بومی بسیجی روستای ژیوار
مراسم تشییع دو شهید بومی بسیجی روستای ژیوار
مراسم تشییع دو شهید بومی بسیجی روستای ژیوار
مراسم تشییع دو شهید بومی بسیجی روستای ژیوار
مراسم تشییع دو شهید بومی بسیجی روستای ژیوار
مراسم تشییع دو شهید بومی بسیجی روستای ژیوار
مراسم تشییع دو شهید بومی بسیجی روستای ژیوار
مراسم تشییع دو شهید بومی بسیجی روستای ژیوار
مراسم تشییع دو شهید بومی بسیجی روستای ژیوار
مراسم تشییع دو شهید بومی بسیجی روستای ژیوار