گزارشات تصویری

مراسم بدرقه کاروان راهیان نور خواهران دانش آموز اعزامی به مناطق عملیاتی سنندج و بانه با حضور فرماندار و مسئولان شهرستانی برگزارشد

مراسم بدرقه کاروان راهیان نور خواهران دانش آموز اعزامی به مناطق عملیاتی سنندج و بانه با حضور فرماندار و مسئولان شهرستانی برگزارشد
مراسم بدرقه کاروان راهیان نور خواهران دانش آموز اعزامی به مناطق عملیاتی سنندج و بانه با حضور فرماندار و مسئولان شهرستانی برگزارشد
مراسم بدرقه کاروان راهیان نور خواهران دانش آموز اعزامی به مناطق عملیاتی سنندج و بانه با حضور فرماندار و مسئولان شهرستانی برگزارشد
مراسم بدرقه کاروان راهیان نور خواهران دانش آموز اعزامی به مناطق عملیاتی سنندج و بانه با حضور فرماندار و مسئولان شهرستانی برگزارشد
مراسم بدرقه کاروان راهیان نور خواهران دانش آموز اعزامی به مناطق عملیاتی سنندج و بانه با حضور فرماندار و مسئولان شهرستانی برگزارشد
مراسم بدرقه کاروان راهیان نور خواهران دانش آموز اعزامی به مناطق عملیاتی سنندج و بانه با حضور فرماندار و مسئولان شهرستانی برگزارشد