كمیته‌های تخصصی

كمیته‌های تخصصی

 

 

کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان 

برابر پاسخ استفساریه قانون اصلاح تبصره 2 ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه ا قتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه 22/10/81 مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، کمیته برنامه ریزی شهرستان در محدوده کلیه اعتبارات هر فصل و برنامه نسبت به تصویب طرحها و پروژه ها اقدام ، و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظف به ابلاغ تخصیص اعتبارات بصورت پروژه ای خواهد بود. شورای برنامه ریزی و توسعه استان وظایف زیر را بعهده دارد:
 • 1) بررسی و تائید برنامه های بلند مدت توسعه استان شامل جهت گیریهای توسعه بلند مدت استان که در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیری بلند مدت کشور و طرح آزمایش ملی
 • 2) بررسی و تائید برنامه های میان مدت توسعه استان شامل هدفها،سیاستهاو خط مشی های توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و اولویتهای سرمایه گذاری در توسعه استان که در چهارچوب رهنمودهای کای و سیاستهای کلان و بخشی سازگار با برنامه میان مدت ملی برای دوره برنامه توسعه تهیه میشود .
 • 3) تصویب طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب برنامه ریزی توسعه استان ، با رعایت سیاستهای مصوب شورای عالی معماری و شهری.
 • 4) اتخاذ تدابیر لازم برای آن قسمت از درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان که توسعه که توسط دستگا ه اجرایی استانی وصول و به خزانه استان واریز میگردد(درآمد استانی) و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمد در چهارچوب سیاستهای مصوب دولت.
 • 5) اتخاذ تدابیر لازم برای صرفه جویی در هزینه‌ها و پیشنهاد راههای کاهش هزینه در چارچوب سیاستهای مصوب دلت.
 • 6) بررسی و تایید بودجه پیشنهادی سالانه استان شامل منابع مالی لازم از محل درآمدهای استان و مهمی از منابع ملی واعتبارات جاری وعمرانی دستگاههای اجرایی استان از محل درآمد عمومی واعتبارات از محل درامد اختصاصی در چارچوب بخشنامه ها ودستورالعملهای تهیه وتنظیم بودجه کل کشور برای ارائه به سازمان برنامه وبودجه
 • 7) بررسی و توزیع اعتبارات عمرانی استانی مصوب بین فصول و برنامه هاو طرحهای عمرانی ودستگاههای اجرایی استانی به تفکیک شهرستان بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه استان
 • 8) برسی وتوزیع اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی استان به تفکیک برنامه وفصول هزینه بر اساس پیشنهاد وسازمان برنامه وبودجه
 • 9) بررسی وتصمیم گیری در مورد توسعه صادرات غیر نفتی استان و در صورت لزوم خط مشی های اجرایی مبادلات مرزی اعم از بازارچه های،تعاونیهای مرزنشینی و چارچوب سیاستهای کلی تجارت خارجی کشور
 • 10) بررسی برنامه های سالانه ومیان مدت اصلاح و تحول اداری متناظربا برنامه های توسعه مصوب وپیشنهاد آن به مراجع ذیربط
 • 11) شناخت قابلیتها مزیتهای نسبی استان وایجاد زمینه های لازم برای تشویق و توسعه سرمایه گذاریهای مردمی در امور اقتصادی ،تولیدی، اجتماعی
 • 12) سازماندهی کمکها ومشارکتهای مردمی در اقدامات عمرانی و امور عام المنفعه
 • 13) بررسی راههای تجهیز وجذب پس اندازهای مردم وبکارگیری آنها در امور توسعه استان در چارچوب سیاستها وخط مشی های پولی کشور
 • 14) پیشنهاد برنامه های توسعه مشارکت زنان وجوانان به ویژه بسیجیان در فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی استان جز مراجع ذیربط وتنظیم سیاستهای اجرایی مربوطه
 • 15) پیشنهاد برنامه های توسعه منابع انسانی به مراجع ذی ربط و تنظیم سیاستهای اجرایی مربوطه
 • 16) پیشنهاد برنامه های استقرار نظام تامین اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذی ربط وتنظیم سیاستهای اجرائی مربوطه
 • 17) بررسی وضعیت اشتغال در سطح استان و پیش بینی روشهای تشویقی برای سرمایه گذاری در امور اشتغال زا
 • 18) پیشنهاد برنامه وتامین منابع تقویت وتوسعه بسیج استان
اعضاءکمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان
1 فرماندار(رئیس) 13 رئیس شرکت نفت و فرآورده های نفتی
2 نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی (دبیر) 14 رئیس امور آب
3 رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی 15 رئیس اداره مخابرات
4 رئیس نمایندگی مسکن و شهرداری 16 رئیس بانک ملی
5 رئیس اداره حفاظت محیط زیست 17 دو نفر صاحب نظر به انتخاب شورا ( ترجیحا از تشکلهای تخصصی بخش خصوصی و آشنا به مسائل توسعه شهرستان)
6 رئیس اداره بازرگانی 18 شهردار
7 رئیس اداره راه و ترابری 19 رئیس دادگستری
8 رئیس سازمان جهاد کشاورزی 20 رئیس اداره اطلاعات
9 رئیس شبکه بهداشت و درمان 21 رئیس اداره تربیت بدنی- یک نفر از بانوان صاحب نظر به پیشنهاد مرکز امور مشارکت زنان  و موافقت فرماندار
10 مدیر سازمان آموزش و پرورش 22 رئیس شورای اسلامی شهرستان
11 رئیس فرهنگ و ارشاداسلامی 23 نماینده مجلس
12 رئیس اداره تعاون 24  

زیر بنایی و عمران  

 • 1) بررسی وتلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت بخشهای راه و ترابری،پست و مخابرات،انرژی،عمران شهری،روستایی و عشایری شهرستان به استثنای وظایف مربوط به کار گروه آمایش و محیط زیست در چهار چوب برنامه های توسعه و عمران شهرستان
 • 2) پیشنهاد بودجه بخشهای راه و ترابری،پست و مخابرات،انرژی،عمران شهری،روستایی و عشایری شهرستان در چهار چوب بخشنامه ها و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سالانه کشور
 • 3) ایجاد هماهنگی و وحدت برنامه ریزی و تصمیم گیری در عمران روستایی و مدیریت و نگهداری تاسیسات روستایی
 • 4) بررسی مطالعات انجام شده در خصوص توجیه فنی،اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی پروژه های عمرانی جدید شهرستان و اعتبارات مورد نیاز آنها
 • 5) شناسایی و تدوین اولویتهای پژوهشی در امور زیر بنایی و عمران و ارایه کار گروهی پزوهش،آمار و فناوری اطلاعات
 • 6) بررسی پیشنهادها و ارایه راهکارهای مناسب در زمینه های زیر:
  • الف: کنترل و نظارت بر حمل و نقل جاده ای کالا و مسافر
  • ب: انرژی و هماهنگی در توسعه سیستم گازرسانی و انتقال و پخش فرآورده های نفتی
  • پ: کاهش انحصارات و گسترش رقابت در امور تصدی در بخش در بخش پست و مخابرات
  • ت: ارتقای بهره وری و افزایش ایمنی در فعالیتهای مختلف حمل و نقل
  • ث: تشویق و توسعه سرمایه گذاریهای مردمی در بخشهای مرتبط
  • ج: تاسیسات جانبی در حریم راهها
  • چ: جذب کمکها و مشارکتهای مردمی برای اقدامات عمرانی بخش مربوط و توضیع مناسب آنها
اعضاءکمیته زیر بنایی و عمران
1 معاون فرماندار (رئیس)
2 رئیس اداره راه وترابری(دبیر)
3 رئیس اداره مخابرات
4 رئیس اداره حفاظت محیط زیست
5 مدیر سازمان جهاد کشاورزی
6 رئیس اداره گاز
7 رئیس سازمان حمل ونقل و پایانه ه
8 مدیر امور برق
9 رئیس نمایندگی مسکن و شهر سازی
10 دفتر فنی فرمانداری
11 مدیر امور آب
12 مدیر شرکت آب و فاضلاب شهری
13 رئیس اداره منابع طبیعی

آب ، کشاورزی و منابع طبیعی  

 • 1) بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت بخش کشاورزی وبهره برداری آب کشاورزی شهرستان در چهار چوب برنامه های توسعه استان و طرحهای آمایش،توسعه عمران
 • 2) پیشنهاد اولویتهای پژوهشی در امور آب کشاورزی،کشاورزی و منابع طبیعی و ارایه پیشنهاد به کار گروه پژوهش،آمار وفن آوری اطلاعات
 • 3) پژوهش پیشنهاد ها و ارایه راهکارهای مناسب در زمینه زیر:
  • الف: رفع مشکلات اجرایی در بخشهای آب کشاورزی و کشاورزی
  • ب: استفاده حداکثر از امکانات سازمانهای اجرایی استان وشهرستان در زمینه توسعه بخش کشاورزی
  • پ: مدیریت وبهره برداری واحیای منابع طبیعی
  • ت: نظام صحیح کشت درچهارچوب قوانینی ومسایل اجتماعی
  • ث: چگونگی مصرف آب کشاورزی وبرنامه ریزی براساس ظرفیت منابع آب کشاوزی درجهت بهینه نمودن آن دربخش کشاورزی
  • ج: افزایش بازدهی آبیاری بااستفاده ازسیستم های جدیدآبیاری وکاهش میزان تلفات آب درشبکه های انتقال وتوزیع
  • چ: مصرف آب بازیافتی به منظورتامین بخشی ازآب کشاورزی
  • ح: بهره برداری ازآب وخاک واستفاده بهینه ازامکانات بالفعل وبالقوه آب واراضی مستعد استان و پیشنهادنظام صحیح کشت
  • خ: پوشش بیمه‌های محصولات کشاورزی و دامی.موضوع بند(ج) ماده 181 قانون
  • د: حمایت از تولیدکنندگان از طریق توسعه مشارکت مردمی
  • ذ: فراهم آوردن امکانات لازم برای اجرای طرحهای تولیدی ،بخش کشاورزی،صنایع،تعاون و خدمات
  • ر: خرید محصولات بخش کشاورزی در چهارچوب قوانین و مقرارت حمایتی
  • ز: واگذاری وظایف،امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی
  • ژ: سامان دادن به امور کشاورزی از طریق شناخت منابع و ظرفیتهای موجود و هماهنگی وتقسیم کار بین سازمانهای مسئول ذیربط
  • س: هماهنگ نمودن برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت سازمانهای مرتبط با امور کشاورزی
اعضاءکمیته آب ، کشاورزی و منابع طبیعی
1 بخشدار مرکزی(رئیس)
2 رئیس سازمان جهاد کشاورزی(دبیر)
3 مدیر امور آب
4 رئیس اداره حفاظت از محیط زیست
5 رئیس اداره تعاون
6 رئیس بانک کشاورزی
7 رئیس اداره شیلات
8 رئیس سازمان هواشناسی
9 رئیس دامپزشکی
10 رئیس اداره غله
11 رئیس سازمان تعاون روستایی
12 تعاونی حفاظت از محیط زیست بدون حق رای
13 رئیس منابع طبیعی

صنعت ومعدن 

 • 1) بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت بخشهای صنعت و معدن شهرستان در چهار چوب برنامه های توسعه کشور واستان وطرحهای آمایش وتوسعه وعمران استان
 • 2) پیشنهاد بودجه سالانه بخشهای صنعت ومعدن استان در چهارچوب بخشنامه ها ودستورالعمل تهیه وتنظیم بودجه سالانه استان
 • 3) تدوین اولویتهای پژوهشی در امور صنعت و معدن و پیشنهاد آن به کار گروه پژوهش،آمار وفن آوری اطلاعات
 • 4) بررسی پیشنهادها و ارایه راهکارهای مناسب در زمینه های زیر:
  • الف: توسعه فعالیتهای معدنی شهرستان با تاکید بر رفع نیازهای استان
  • ب: صادرات فراورده های معدنی استان
  • پ: حمایت از تولیدکنندگان بخش صنعت ومعدن از طریق توسعه مشارکت مردمی،فراهم آوردن امکانات زیر بنایی،تسهیلات اعتباری و واگذاری با هدف اصلاح ساختار صنعتی شهرستان
  • ت: خطوط توسعه صنایع کوچک،دستی وروستایی،تکمیلی و تبدیلی کشاورزی و ایجاد زمینه لازم جهت گسترش صنایع دستی وفرش
  • ث: جهت گیری سرمایه گذاریهای جدید در بخش صنعت ومعدن با توجه به پتانسیلها وقابلیتها
  • ج: مسایل زیست محیطی ناشی از گسترش و توسعه صنعت ومعدن
  • چ: اصلاح قوانین و مقررات در جهت اتخاذ تسهیلات لازم و رفع موانع و مشکلات توسعه بخش صنعت و معدن (بصورت پیشنهاد به کار گروه استان
اعضاءکمیته صنعت ومعدن
1 معاون فرمانداری(رئیس)
2 رئیس اداره تعاون (دبیر)
3 رئیس اداره کاروامور اجتماعی
4 رئیس اداره حفاظت ازمحیط زیست
5 رئیس سازمان جهاد کشاورزی
6 یکی از روسای بانکهای شهرستان به انتخاب گروه
7 رئیس یا معاون شبکه بهداشت ودرمان
8 رئیس اداره منابع طبیعی
9 رئیس اداره بازرگانی
10 رئیس اتاق تعاون بدون حق رای
11 رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
12 رئیس خانه صنعت ومعدن
13 دونفر از صاحب نظران و نمایندگان تشکلهای خصوصی و تعاونی و بخش صنعت و معدن به انتخاب کار گروه

بهینه ساز مصرف سوخت  

 • 1) بررسی و اظهار نظر در مورد برنامه های بهینه سازی مصرف انرژی در شهرستان در چهار چوب اهداف ، برنامه ها و سیاستهای بخش انرژی کشور ، ماده 121 قانون
 • 2) بررسی و تدوین بودجه سالانه شهرستتان برای اجرای برنامه های بهینه سازی انرژی از محل منابع عمومی-ملی و استانی و درآمدهای استان
 • 3) بررسی پیشنهادها و ارایه راهکارهای مناسب در زمینه های زیر:
  • الف: پرداخت کمکهای بلا عوض و یارانه سود تسهیلات به طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی در شهرستان در چهار چوب مقررات عمومی
  • ب: طرحهای بهینه سازی مصرف انرزی در شهرستان
  • پ: تدوین اجرای استانداردها و معیارهای مصرف انرژی
  • ت: برنامه های فصلی و سالانه ساعتهای کار اصناف،واحدهای خدماتی،کارخانه ها وصنایع شهرستان
  • ث: آگاه سازی،تبلیغ و ترویج و آموزش در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در شهرستان ،تعیین دستگاههای اجرایی مسئول و پی گیری اجرای آن
  • ج: تشکیل واحد مدیریت مصرف انرژی در بخشهای مختلف استان
  • چ: انجام اصطلاحات و تجدید نظرهای اصلاحی مورد نیاز بهینه سازی مصرف انرژی بر اساس ارزیابیهای انجام شده
اعضاءکمیته بهینه ساز مصرف سوخت
1 بخشدار(رئیس)
2 رئیس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شهرستان (دبیر)
3 رئیس اداره گاز
4 شهردار
5 رئیس اداره حفظ محیط زیست
6 رئیس سازمان حمل و نقل وپایانه های شهرستان
7 دبیر کمیته هماهنگی ترافیک شهرستان
8 معاون حمل ونقل (راهنمایی و رانندگی)
9 رئیس توسعه و تجهیز مدارس استان در شهرستان
10 مدیریت سازمان جهاد کشاورزی شهرستان
11 رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان
12 رئیس نمایندگی مسکن و شهر سازی شهرستان
13 رئیس بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی شهرستان
14 مدیر امور برق شهرستان
15 دفتر فنی فرمانداری
16 مدیریت آموزش وپرورش
17 رئیس شورای اسلامی شهر (بدون حق رای)
18 رئیس سازمان نظام مهندسی(بدون حق رای)

شهرسازی و معماری  

 • 1) بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت طرحهای توسعه و عمران در چهارچوب برنامه های توسعه و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان
 • 2) انجام وظایف مربوط به طرحهای توسعه و عمران شهری ، مجموعه های شهری و طرحهای جامع ناحیه ای و سایر طرحها و ضوابطی که به موجب آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378
 • 3) انجام وظایف محول شده به شورای شهرسازی شهرستان در اجرای بند (ب) ماده 137 قانون در قالب دستورالعمل "اصول کلی ضوابط و مقررات هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها و روستاهای کشور" در طول برنامه سوم
 • 4) تدوین اولویتهای پژوهشی در امور شهرسازی و معماری به منظور ارایه به کار گروه پژوهش ،آمار و فناوری اطلاعات
 • 5) بررسی پیشنهاد و ارایه راهکارهای مناسب در زمینه های زیر:
  • الف: ایجاد هماهنگی لازم بین بخشهای موثر در اجرای طرحهای جامع شهرها و برنامه های توسعه و عمران ناحیه ای برای رفع موانع اداری،مالی و اجرایی طرحهای یاد شده
  • ب: طرحهای هادی روستایی و تغییرات بعدی آنها
  • پ: طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهر و روستایی
  • ت: طرحهای مربوط به نحوه پراکندگی و استقرار جمعیت شهری و روستایی در چهار چوب توسعه و عمران استان و شهرستان
اعضاءکمیته شهرسازی و معماری
1 معاون فرماندار (رئیس)
2 رئیس نمایندگی مسکن و شهرسازی (دبیر)
3 مدیر آب و فاضلاب شهری
4 رئیس اداره حفاظت از محیط زیست
5 مدیر سازمان جهاد کشاورزی
6 رئیس شهرک صنعتی
7 رئیس اداره راه و ترابری
8 رئیس اداره راه و ترابری
9 رئیس دفتر فنی فرمانداری
10 رئیس میراث فرهنگی
11 رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
12 شهردار
13 بنا به تشخیص رئیس کار گروه حسب مورد از روسای شورای اسلامی شهر و شهرستان برای شرکت در جلسه بدون حق رای دعوت بعمل آید

آمایش و محیط زیست  

 • 1) بررسی و تایید برنامه های بلند مدت توسعه شهرستان در چهارچوب نظام برنامه ریزی استان و طرح آمایش ها
 • 2) بررسی و تعیین فضاها و محورهای اولویت دار در توسعه استان بر اساس نتایج طرح پایه آمایش سرزمین در سطوح ملی و استانی
 • 3) بررسی طرحهای توسعه و عمران،شهری (جامع و تفصیلی)ناحیه ای و مجموعه های شهری
 • 4) بررسی طرحهای توسعه و عمران منطقه ای و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در جهت ایجاد تعادل در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته
 • 5) بررسی و تایید طرحهای ساماندهی جمعیت عشایری
 • 6) تعیین اولویت رشد برای سطوح مختلف مراکز شهری
 • 7) تعیین محتوای خدمات برتر در هر یک از سطوح مختلف مراکز شهری و روستایی
 • 8) بررسی مکان یابی پروژه های بزرگ عمرانی (با عملکرد فرا شهرستانی و استانی ) با توجه به ملاحظات زیست محیطی و آمایش سرزمینی
 • 9) بررسی و اظهار نظر نسبت به کاربری،تفکیک زمین و احداث هر گونه ساختمان و تاسیسات در خارج ازمحدوده قانونی و حریم (حوزه استحفاظی) شهرها
 • 10) بررسی ،ارزیابی و جمع بندی دیدگاههای شهرستاندر خصوص مکان اجرای پروژه های ملی و ارایه دیدگاه ها و مراجع ذیربط
 • 11) تعیین نواحی و قلمروهای حفاظتی و دارای اکوسیستم های خاص در سطح شهرستان
 • 12) بررسیهای مربوط به جمعیت شهرستان شامل پیش بینی های کمی و نحوه پراکندگی و استقرار (شهری- روستایی(
 • 13) نظارت بر عملکرد کمیسیون ماده 15 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
 • 14) سایر وظایف ارجاعی کمیته برنامه ریزی
 • 15) پیگیری و نظارت بر اجرای تصویب نامه دولت سبز در دستگاههای اجرایی
اعضاءکمیته آمایش و محیط زیست
1 معاون فرماندار (رئیس)
2 حفاظت از محیط زیست
3 مسکن و شهرسازی
4 راه و ترابری
5 جهاد کشاورزی
6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح منطقه
7 امور آب
8 دو نفر صاحب نظر از اعضای هیئت علمی دانشگاهه
9 صنایع و معادن
10 بنیاد مسکن
11 میراث فرهنگی
12 ایرانگردی و جهانگردی
13 یکی از مسئولین ستادی فرمانداری به انتخاب فرماندار با حق رای
14 منابع طبیعی –شورای اسلامی شهرستان –اداره اطلاعات
15 آموزش وپرورش-نظام مهندسی-دفتر فنی فرمانداری
16 نماینده کانونی تشکلهای غیر دولتی زیست محیطی
17 دفتر برنامه ریزی فرمانداری-امور اجتماعی فرمانداری

گردشگری و میراث فرهنگی  

 • 1) بررسی وتلفیق برنامه های بلندمدت ومیان مدت بخش جهانگردی ومیراث فرهنگی شهرستان درچهارچوب برنامه های توسعه کشور وطرحهای آمایش وتوسعه وعمران استان
 • 2) پیشنهادبودجه سالانه بخش جهانگردی شهرستان درچهارچوب بخشنامه هاودستورالعمل تهیه وتنظیم بودجه سالانه استان
 • 3) تدوین اولویت های پژوهشی درامورگردشگری ومیراث فرهنگی وپیشنهاد آن به کارگروه پژوهش آماروفن آوری اطلاعات
 • 4) بررسی پیشنهادها وارایه راهکارهای مناسب درزمینه های زیر:
  • الف: تقویت انگیزه سیروسفروسیاحت ازطریق ایجادتسهیلات تاسیسات وتجهیزات گردشگری
  • ب: جذب حمایتهای مادی ومعنوی مردم وتشریک مساعی همه جانبه آنهادرزمینه حفظ واحیاومعرفی میراث فرهنگی شهرستان
  • پ: جلوگیری ازهرگونه اقدام غیرقانونی درزمینه حفاریهای غیرمجاز وتخریب آثار فرهنگی ت: ساخت وتوسعه تاسیسات اقامتی ارزان قیمت واردوگاههای جهانگردی
  • ث: تاسیس هتل ها ،مهمانپذیرها ورستورانهای میان راهی وچگونگی اداره آنها
  • ج: ایجادهماهنگی بین دستگاههای ذیربط جهت استفاده بهینه ازامکانات سیاحتی موجود
  • چ: توسعه صنعت گردشگری شهرستان ازطریق آماده سازی ومعرفی قطبهای سیاحتی
  • ح: توسعه مشارکتهای مردمی ازطریق تشویق وحمایت ازراه اندازی ،ترمیم، توسعه، بهسازی وارایه خدمات بهتروبیشترمراکزسیاحتی وگردشگری ونیز واحدهای اقامتی وپذیرایی شهرستان
  • خ: غنی سازی اوقات فراغت بویژه جوانان ازطریق سازماندهی تورهای سیاحتی واکوتوریسم
  • د: تبدیل کاروانسراها و رباطها به مراکز اقامتی میان راهی
  • ذ: استفاده ازامکانات تبلیغی برای معرفی سیمای گردشگری شهرستان
  • ر: تربیت وآموزش نیروی انسانی درامورگردشگری ومیراث فرهنگی شهرستان
اعضاءکمیته گردشگری و میراث فرهنگی
1 بخشدار (رئیس)
2 رئیس میراث فرهنگی (دبیر)
3 رئیس فرهنگ وارشاد اسلامی
4 رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه ه
5 رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
6 رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست
7 فرمانده ناحیه انتظامی
8 رئیس اداره راه وترابری
9 رئیس بنیاد مستضعفان وجانبازان
10 رئیس منابع طبیعی
11 مسئول اموراجتماعی فرمانداری
12 شهردار
13 رئیس اداره اوقاف وامورخیریه
14 مدیرکل صداوسیم
15 رئیس آموزش وپرورش
16 نماینده سازمان ملی جوانان(رویس مجلس مشورتی جوانان مستقردرفرمانداری)
17 رئیس اداره بازرگانی
18 رئیس گمرک- دونفرصاحب نظرکه حداقل یکی ازآنان ازمیان بانوان باشد به انتخاب کارگروه (بدون حق رای)
19 نماینده اتحادیه دفاترخدمات مسافرتی(بدون حق رای)-رئیس مجمع صنفی هتلداران(بدون حق رای)

اشتغال و سرمایه گذاری  

 • 1) بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت بخش اشتغال و آموزش فنی وحرفه ای در چهار چوب برنامه های توسعه کشور و طرحهای آمایش و توسعه عمران استان و شهرستان
 • 2) پیشنهاد بودجه سالانه بخش آموزش فنی وحرفه ای در چهارچوب بخشنامه ها و دستور العمل تهیه و تنظیم بودجه کشور
 • 3) نظارت بر عملکرد مناطق آزاد تجاری،ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی وفعالیت های مرکز آموزش فنی و حرفه ای و حل مسائل ومشکلات ناشی از عملکرد این مرکز
 • 4) تهیه گزارش های تفصیلی و موردی در خصوص بازار کار شهرستان وارایه راه حل برای کاهش میزان بیکاری در سطح شهرستان
 • 5) ایجاد اطلاعات مربوط به انواع سپرده ها نزد سیستم بانکی شهرستان و عملکرد سیستم بانکی در خصوص تسهیلات اعطائی در شهرستان
 • 6) تهیه گزارشهای تحلیلی مقطعی در زمینه سرانه انواع سپرده ها ، تسهیلات اعطایی بانکها در سطح شهرستان و مقایسه آن با سطح استان
 • 7) تدوین اولویتهای پژوهشی در امور اشتغال،سرمایه گذاری و آموزش فنی وحرفهای و ارایه پیشنهاد به کار گروه پژوهش،آمار و فناوری اطلاعات
 • 8) بررسی راهکارها و ارایه پیشنهاد های مناسب در زمینه های زیر :
  • الف: تعیین فعالیتهای اولویت دار از نظر استفاده از تسهیلات و اعتبارات بانکی(تکلیفی و غیر تکلیفی)با رعایت اولویت اعطایی امتیازات ویژه به ایثارگران
  • ب: توزیع تسهیلات تکلیفی پیش بینی شده در قوانین بودجه و سایر مقررات با رعایت اولویت برای ایثارگران با هدف جذب سرمایه یا توسعه اشتغال
  • پ: شناسایی امکانات و محدودیتهای فنی و حرفه ای استان در زمینه های مختلف و تشویق بخش غیر دولتی برای ایجاد مراکز آموزش فنی وحرفه ای
  • ت: ایجاد هماهنگی در سیاستها و خط مشیهای اجرایی آموزش فنی وحرفه ای استان
  • ث: جذب مشارکتهای مردمی در امر سرمایه گذاری در بخشهای مختلف
  • ج: بررسی وضعیت عرضه و تقاضای نیروی انسانی در بازار کار شهرستان و سیاستهای اشتغال
  • چ: پیشبرد اهداف آموزش فنی وحرفه ای استان
  • ح: هماهنگی در زمینه ایجاد اشتغال در مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته استان

توسعه صادرات  

 • 1) ایجاد هماهنگی وارایه راهکارهای اجرایی برای توسعه صادرات غیر نفتی استان
 • 2) نظارت وارزیابی فعالیتهای دستگاههای اجرایی وسازمانهایی که در زمینه صادرات فعالیت میکنند
 • 3) تدوین اولویتهای پژوهشی در امور توسعه صادرات و ارایه به کار گروه پژوهش،آمار و فن آوری اطلاعات
 • 4) بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه های زیر:
  • الف: تنظیم خط مشیهای صادرات شهرستان وتعیین کمکها و تسهیلات قابل ارایه به بخش صادرات ورفع مشکلات وموانع آن
  • ب: توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی استان و شهرستان
  • پ: تشویق وترغیب صادرکنندگان کالا وخدمات به دریافت استانداردها وگواهینامه های مرسوم در تجارت بین المللی واستفاده از روشهای نوین در مبادله کالا که قابلیت رقابت تولیدات کشور را افزایش میدهد
  • ت: افزایش سهم بخش (غیر دولتی)در تجارت خارجی استان با تاکید بر تشکلهای تعاونی
  • ث: حضور تولید کنندگان وصادرکنندگان کالا و خدمات در نمایشگاههی بین المللی در داخل وخارج از کشور
  • ج: بازنگری در قوانین ومقررات تجاری با هدف تسهیل صادرات و پیشنهاد آن به مراجع ذی ربط
  • چ: فراهم نمودن تسهیلات لازم برای ترانزیت کالاها و خدمات
  • ح: تشویق توسعه سرمایه گذاری استان در امر صادرات از طریق شناخت قابلیتها،امکانات،توانمندیها و مزیتهای نسبی استان
  • خ: راه اندازی شبکه اطلاع رسانی بازرگانی داخلی و بین المللی
  • د: تاسیس وحمایت از صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات در استان

آموزش وپرورش  

 • 1) بررسی وتلفیق برنامه های بلند مدت ومیان مدت توسعه آموزش وپرورش در چهارچوب برنامه های توسعه کشور،آمایش،توسعه وعمران استان به منظور تعمیم آموزش عمومی به کلیه افراد لازم التعلیم و ایجاد فرصت برابردر کلیه سطوح آموزشی وارتقای کیفیت آن
 • 2) پیشنهاد بودجه سالانه آموزش وپرورش در چهار چوب بخشنامه ها ودستورالعمل تهیه وتنظیم بودجه سالانه کشور واستان
 • 3) تدوین اولویتهای پژوهشی آموزش وپرورش در کلیه سطوح وارایه به کار گروه پژوهشی،آمارو فن آوری اطلاعات
 • 4) بررسی راهکارها وارایه پیشنهاد های مناسب درزمینه های زیر:
  • الف: بهبود مدیریت منابع و استفاده کارآمد از ظرفیتها وامکانات موجود در آموزش و پرورش
  • ب: اصلاح ساختار نیروی انسانی در راستای ارتقای کیفیت و افزایش کارایی آنها در چهار چوب سیاستهای مصوب
  • پ: سازماندهی کمکها و جذب منابع غیر دولتی در چهار چوب سیاستهای آموزش وپرورش
  • ت: تامین زمینهای مورد نیاز با کاربری آموزشی و پرورشی

بهداشت ، درمان و تامین اجتماعی  

 • 1) بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت ومیان مدت بخشهای مرتبط با وظایف کار گروه در چهار چوب برنامه های توسعه کشور و طرحهای آمایش ، توسعه و عمران استان و شهرستان
 • 2) پیشنهاد بودجه سالانه بخشهای مرتبط با وظایف کار گروه در چهار چوب بخشنامه ها و دستور العمل تهیه و تنظیم بودجه سالانه کشور و استان
 • 3) تدوین اولویتهای پژوهشی در امور بهداشت ، درمان و تامین اجتماعی و ارایه پیشنهاد به کار گروه پژوهش ، آمار و فناوری اطلاعات
 • 4) بررسی راهکارها وارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه های زیر:
  • الف: مسایل و مشکلات بهداشتی درمانی شهرستان و استفاده مطلوب از نیروی انسانی و امکانات این بخش در شهرستان
  • ب: نیازهای بهداشتی و درمانی و تامین اجتماعی شهرستان در ابعاد مختلف و اولویتهای آن با توجه به نیاز شهرستان و استان
  • پ: تهیه الگوی نظارت بر بهداشت محیط ، نظافت عمومی و کنترل مواد غذایی و بهداشتی
  • ت: ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در جهت کمک رسانی به اقشار آسیب پذیر
  • ث: اصلاح طرح گسترش شبکه بهداشتی ، درمانی شهرستان با توجه به تحولات جمعیتی
  • ج: واگذاری وظایف و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی و مراجع ذیربط
  • چ: گسترش نظام جامع تامین اجتماعی با رعایت سیاستهای این نظام در برابر رویدادهای اجتماعی ، طبیعی و پیامدهای آن

فرهنگ ، هنر و تربیت بدنی  

 • 1) بررسی وتلفیق برنامه های بلند مدت ومیان مدت بخشهای فرهنگ،هنر وتربیت بدنی در چهار چوب برنامه های کشور و طرحهای آمایش وتوسعه و عمران استان وشهرستان
 • 2) پیشنهاد بودجه سالانه بخشهای فرهنگ،هنر وتربیت بدنی شهرستان در چهار چوب بخشنامه ها و دستورالعمل تهیه وتنظیم بودجه سالانه کشور،استان و شهرستان
 • 3) تدوین اولویتهای پژوهشی در امور فرهنگی،هنری،بسیج وتربیت بدنی پیشنهاد آن به کار گروه پژوهش ،آمار و فن آوری اطلاعات
 • 4) بررسی راهکارها وارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه های زیر:
  • الف: واگذاری تصدیگریهای دستگاههای دولتی در امور فرهنگی،هنری و ورزشی به بخش خصوصی یا سایر نهادهای مشارکتی
  • ب: تقویت روح تحقیق وابتکار در زمینه های فرهنگ وهنر اسلامی وایرانی از طریق ایجاد امکانات تشویق و حمایت از نویسندگان و هنرمندان
  • پ: ایجاد،توسعه،بهرهبرداری وتجهیز تاسیسات فرهنگی،هنری و سینمایی استان و شهرستان در شهر وروستا
  • ت: توسعه،تقویت،حمایت وپشتیبانی از انتشار نشریات محلی
  • ث: رفع آسیبهای فرهنگی،هنری واصلاح فرهنگ عمومی
  • ج: تقویت بنیه مذهبی و اعتقادات دینی با توجه به نقش مساجد
  • چ: ساخت وتوسعه کتابخانه و امکان استفاده رایگان از طریق جلب مساعدتها و مشارکتهای مردمی وسازمانهای دولتی با تشکیل جلسات انجمن کتابخانه ها در شهر وروستا
  • ح: تاسیس،تجهیز ونظارت بر چگونگی اداره کتابخانه های عمومی و تهیه کتب مورد نیاز آنها با توجه به خط مشی هیئت امنای کتابخانه ها در شهر وروستا
  • خ: ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذی ربط جهت استفاده بهینه از امکانات ورزشی موجود شهرستان
  • د: مسایل و مشکلات ورزش و استفاده بهینه از امکانات دستگاهها پرورش استعدادهای ورزشی جوانان وایجاد انگیزه و روحیه ورزش در آنها
  • ذ: برنامه های مناسب برای غنی سازی اوقات فراغت
  • ر: تامین منابع تقویت و توسعه بسیج شهرستان
  • ز: معرفی آثار فرهنگی وهنری وشناسایی نخبگان ومفاخر فرهنگی وتجلیل از آنها برای اجرا از طریق مشارکتهای مردمی

بانوان و جوانان  

 • 1) شناسایی مسایل،مشکلات ومفصلات بانوان و جوانان شهرستان
 • 2) برنامه ریزی برای رفع مسایل و مشکلات بانوان و جوانان شهرستان
 • 3) برنامه ریزی برای تقویت مشارکت همه جانبه زنان و جوانان شهرستان
 • 4) هدایت،هماهنگی و نظارت بر عملکرد نهادها و سازمانهای مرتبط با امور بانوان و جوانان شهرستان

اجتماعی 

 • 1) بررسی وتلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت بخشهای مرتبط با وظایف کار گروه در چهار چوب برنامه های توسعه کشور و طرحهای آمایش،توسعه و عمران شهرستان
 • 2) پیشنهاد بودجه سالانه بخشهای مرتبط با وظایف کار گروه در چهار چوب بخشنامه ها و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سالانه کشور
 • 3) تدوین اولویتهای پژوهشی در امور اجتماعی و ارایه پیشنهاد به کار گروه پژوهش ،آمار فناوری اطلاعات
 • 4) بررسی راهکارها وارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه های زیر:
  • الف: مسایل و مشکلات اجتماعی شهرستان و استفاده مطلوب از امکانات موجود در بخشهای ذیربط
  • ب: رفع ناهنجاریهای اجتماعی
  • پ: واگذاری وظایف و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی ومراجع ذیربط
  • ت: خروج افراد نیازمند ازپوشش حمایتی از طریق ایجاد فرصتهای اشتغال و توانمند ساختن آنها
  • ث: جمع آوری وساماندهی متکدیان،کودکن خیابانی و افراد ولگرد و بی سرپرست

پژوهش ، آمار و فن آوری اطلاعات 

 • 1) بررسی و پیشنهاد و سیاستها و برنامه های تحقیقاتی شهرستان به کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان
 • 2) ایجاد هماهنگی در امور مطالعات و تحقیقات شهرستان
 • 3) تعیین اولویتهای تحقیقاتی شهرستان متناسب با نیازها
 • 4) انتشار عملکرد تحقیقاتی شهرستان متناسب با نیازها
 • 5) اخذ عناوین شاخصها و اقلام آماری مورد نیاز سایر گروههای تخصصی
 • 6) دسته بندی آمار واطلاعات موجود در سایر دستگاهها و تقسیم بندی آنها حسب نوع تولید از قبیل ثبتی یا اجرای طرحهای آماری متمرکز ملی یا استانی یا شهرستانی
 • 7) معرفی اقلام آماری مورد نیاز که از طریق اجرای طرحهای آمارگیری ممکن است به معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان منعکس شود و تقاضای اجرای طرح آمارگیری خاص و گنجاندن اقلام مورد نظر در طرحهای آماری استانی یا ملی یا شهرستانی
 • 8) تماس مستمر و برگزاری جلسات مشترک یا سایر کار گروههای تخصصی برای جلب همکاری کلیه ادارات و دستگاههای شهرستانی و استانی در زمینه تهیه و گردآوری آمار واطلاعات
 • 9) جلب مشارکت دستگاههای اجرایی شهرستان در جهت تامین امکانات و نیازهای انجام آمارگیریها و سر شماریها
 • 10) ایجاد شبکه های اطلاعات و بهره برداری از آن در تهیه آمار و اطلاعات و اطلاع رسانی در سطوح استانی، ملی ، شهرستانی
 • 11) ایجاد شبکه اطلاع رسانی بین دستگاههای اجرائی شهرستان )اینترنت شهرستان)
 • 12) بررسی راهکارها وارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه های زیر:
  • الف: هماهنگی بین بخش دولتی و غیر دولتی در رابطه با انجام تحقیقات ، تامین هزینه طرحهای پژوهشی و استفاده مطلوب از نتایج تحقیقات
  • ب: ایجاد بانک اطلاعات و تحقیقات شهرستان
  • پ: جهت دادن اعتبار تحقیقاتی دستگاهها به سمت اولویتها
  • ت: ایجاد ارتباط بین مراکز تحقیقاتی،دانشگاهها و دستگاههای اجرایی
  • ث: هزینه شدن اعتبارات تحقیقاتی شهرستان در فعالیتهای تحقیقاتی
  • ج: ایجاد وتقویت رابطه با مراکز تحقیقاتی سایر شهرستانها و بررسی زمینه های همکاری با آنها
  • چ: سیاستهای تشویقی به منظور علمی کردن تصمیم گیری در کلیه مسایل مربوط به توسعه و اداره امور شهرستان
  • ح: گردآوری یا اخذ آمار و اطلاعات استان اعم از ثبتی و تولیدی سایر دستگاههای ملی و استانی

بازدید [ 2781 ]