گزارشات تصویری

غبار روبی مزار شهداء روستای پایگلان از توابع بخش مرکزی شهرستان سروآباد با حضور استاندار کردستان، سردار سلیمانی ، سردار رجبی ، دکتر کمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور ، معاون فرماندار و سایر ادارات

غبار روبی مزار شهداء روستای پایگلان از توابع بخش مرکزی شهرستان سروآباد با حضور استاندار کردستان، سردار سلیمانی ، سردار رجبی ، دکتر کمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور ، معاون فرماندار و سایر ادارات
غبار روبی مزار شهداء روستای پایگلان از توابع بخش مرکزی شهرستان سروآباد با حضور استاندار کردستان، سردار سلیمانی ، سردار رجبی ، دکتر کمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور ، معاون فرماندار و سایر ادارات
غبار روبی مزار شهداء روستای پایگلان از توابع بخش مرکزی شهرستان سروآباد با حضور استاندار کردستان، سردار سلیمانی ، سردار رجبی ، دکتر کمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور ، معاون فرماندار و سایر ادارات
غبار روبی مزار شهداء روستای پایگلان از توابع بخش مرکزی شهرستان سروآباد با حضور استاندار کردستان، سردار سلیمانی ، سردار رجبی ، دکتر کمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور ، معاون فرماندار و سایر ادارات
غبار روبی مزار شهداء روستای پایگلان از توابع بخش مرکزی شهرستان سروآباد با حضور استاندار کردستان، سردار سلیمانی ، سردار رجبی ، دکتر کمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور ، معاون فرماندار و سایر ادارات
غبار روبی مزار شهداء روستای پایگلان از توابع بخش مرکزی شهرستان سروآباد با حضور استاندار کردستان، سردار سلیمانی ، سردار رجبی ، دکتر کمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور ، معاون فرماندار و سایر ادارات