گزارشات تصویری

راهپیمایی ضدآمریکایی- صهیونیستی در سروآباد با حضور سرپرست فرمانداری و مردم شریف شهرستان

راهپیمایی ضدآمریکایی- صهیونیستی در سروآباد با حضور سرپرست فرمانداری و مردم شریف شهرستان
راهپیمایی ضدآمریکایی- صهیونیستی در سروآباد با حضور سرپرست فرمانداری و مردم شریف شهرستان
راهپیمایی ضدآمریکایی- صهیونیستی در سروآباد با حضور سرپرست فرمانداری و مردم شریف شهرستان
راهپیمایی ضدآمریکایی- صهیونیستی در سروآباد با حضور سرپرست فرمانداری و مردم شریف شهرستان
راهپیمایی ضدآمریکایی- صهیونیستی در سروآباد با حضور سرپرست فرمانداری و مردم شریف شهرستان
راهپیمایی ضدآمریکایی- صهیونیستی در سروآباد با حضور سرپرست فرمانداری و مردم شریف شهرستان
راهپیمایی ضدآمریکایی- صهیونیستی در سروآباد با حضور سرپرست فرمانداری و مردم شریف شهرستان
راهپیمایی ضدآمریکایی- صهیونیستی در سروآباد با حضور سرپرست فرمانداری و مردم شریف شهرستان