خبرگان رهبری

اطلاعات آماری انتخابات سراسری خبرگان (تعیین رهبری) در استان کردستان

دوره

واجدین شرایط

کل آرای ماخوذه

درصد مشارکت

متوسط کشور

اول

500560

326579

65.24

77.38

دوم

624263

279502

44.77

37.09

سوم

826477

344212

41.65


 

بازدید [ 2807 ]
برچسب ها