گزارشات تصویری

بازدید مهندس میرزایی سرپرست فرمانداری شهرستان سروآباد ، امام جمعه و سایر روسای ادارات از بیمارستان بمناسبت روز پرستار

بازدید مهندس میرزایی سرپرست فرمانداری شهرستان سروآباد ، امام جمعه و سایر روسای ادارات از بیمارستان بمناسبت روز پرستار
بازدید مهندس میرزایی سرپرست فرمانداری شهرستان سروآباد ، امام جمعه و سایر روسای ادارات از بیمارستان بمناسبت روز پرستار
بازدید مهندس میرزایی سرپرست فرمانداری شهرستان سروآباد ، امام جمعه و سایر روسای ادارات از بیمارستان بمناسبت روز پرستار
بازدید مهندس میرزایی سرپرست فرمانداری شهرستان سروآباد ، امام جمعه و سایر روسای ادارات از بیمارستان بمناسبت روز پرستار
بازدید مهندس میرزایی سرپرست فرمانداری شهرستان سروآباد ، امام جمعه و سایر روسای ادارات از بیمارستان بمناسبت روز پرستار
بازدید مهندس میرزایی سرپرست فرمانداری شهرستان سروآباد ، امام جمعه و سایر روسای ادارات از بیمارستان بمناسبت روز پرستار
بازدید مهندس میرزایی سرپرست فرمانداری شهرستان سروآباد ، امام جمعه و سایر روسای ادارات از بیمارستان بمناسبت روز پرستار
بازدید مهندس میرزایی سرپرست فرمانداری شهرستان سروآباد ، امام جمعه و سایر روسای ادارات از بیمارستان بمناسبت روز پرستار
بازدید مهندس میرزایی سرپرست فرمانداری شهرستان سروآباد ، امام جمعه و سایر روسای ادارات از بیمارستان بمناسبت روز پرستار
بازدید مهندس میرزایی سرپرست فرمانداری شهرستان سروآباد ، امام جمعه و سایر روسای ادارات از بیمارستان بمناسبت روز پرستار
بازدید مهندس میرزایی سرپرست فرمانداری شهرستان سروآباد ، امام جمعه و سایر روسای ادارات از بیمارستان بمناسبت روز پرستار