گزارشات تصویری

بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از شهرستان سروآباد

بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از شهرستان سروآباد
بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از شهرستان سروآباد
بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از شهرستان سروآباد
بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از شهرستان سروآباد