گزارشات تصویری

بازدید از خانواده های شهداء در روستای پایگلان - بخش مرکزی شهرستان سروآباد توسط استاندار کردستان ، دکتر کمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور ، سردار رجبی ، سردار سلیمانی ، فرمانداری و سایر ادارات

بازدید از خانواده های شهداء در روستای پایگلان - بخش مرکزی شهرستان سروآباد توسط استاندار کردستان ، دکتر کمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور ، سردار رجبی ، سردار سلیمانی ، فرمانداری و سایر ادارات
بازدید از خانواده های شهداء در روستای پایگلان - بخش مرکزی شهرستان سروآباد توسط استاندار کردستان ، دکتر کمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور ، سردار رجبی ، سردار سلیمانی ، فرمانداری و سایر ادارات
بازدید از خانواده های شهداء در روستای پایگلان - بخش مرکزی شهرستان سروآباد توسط استاندار کردستان ، دکتر کمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور ، سردار رجبی ، سردار سلیمانی ، فرمانداری و سایر ادارات
بازدید از خانواده های شهداء در روستای پایگلان - بخش مرکزی شهرستان سروآباد توسط استاندار کردستان ، دکتر کمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور ، سردار رجبی ، سردار سلیمانی ، فرمانداری و سایر ادارات
بازدید از خانواده های شهداء در روستای پایگلان - بخش مرکزی شهرستان سروآباد توسط استاندار کردستان ، دکتر کمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور ، سردار رجبی ، سردار سلیمانی ، فرمانداری و سایر ادارات