گزارشات تصویری

افتتاح نمایشگاه هفت سین و کاشی شکسته هنرمند سروآبادی با حضورفرماندار سروآباد

افتتاح نمایشگاه هفت سین و کاشی شکسته هنرمند سروآبادی با حضورفرماندار سروآباد
افتتاح نمایشگاه هفت سین و کاشی شکسته هنرمند سروآبادی با حضورفرماندار سروآباد
افتتاح نمایشگاه هفت سین و کاشی شکسته هنرمند سروآبادی با حضورفرماندار سروآباد
افتتاح نمایشگاه هفت سین و کاشی شکسته هنرمند سروآبادی با حضورفرماندار سروآباد