گزارشات تصویری

افتتاح خانه بهداشت روستای پایگلان از بخش مرکزی شهرستان سروآباد توسط دکتر کمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور ، استاندار کردستان ، سردار رجبی و هیئت همراه ، فرمانداری سروآباد و سایر ادارات

افتتاح خانه بهداشت روستای پایگلان از بخش مرکزی شهرستان سروآباد توسط دکتر کمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور ، استاندار کردستان ، سردار رجبی و هیئت همراه ، فرمانداری سروآباد و سایر ادارات
افتتاح خانه بهداشت روستای پایگلان از بخش مرکزی شهرستان سروآباد توسط دکتر کمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور ، استاندار کردستان ، سردار رجبی و هیئت همراه ، فرمانداری سروآباد و سایر ادارات
افتتاح خانه بهداشت روستای پایگلان از بخش مرکزی شهرستان سروآباد توسط دکتر کمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور ، استاندار کردستان ، سردار رجبی و هیئت همراه ، فرمانداری سروآباد و سایر ادارات
افتتاح خانه بهداشت روستای پایگلان از بخش مرکزی شهرستان سروآباد توسط دکتر کمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور ، استاندار کردستان ، سردار رجبی و هیئت همراه ، فرمانداری سروآباد و سایر ادارات
افتتاح خانه بهداشت روستای پایگلان از بخش مرکزی شهرستان سروآباد توسط دکتر کمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور ، استاندار کردستان ، سردار رجبی و هیئت همراه ، فرمانداری سروآباد و سایر ادارات
افتتاح خانه بهداشت روستای پایگلان از بخش مرکزی شهرستان سروآباد توسط دکتر کمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور ، استاندار کردستان ، سردار رجبی و هیئت همراه ، فرمانداری سروآباد و سایر ادارات
افتتاح خانه بهداشت روستای پایگلان از بخش مرکزی شهرستان سروآباد توسط دکتر کمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور ، استاندار کردستان ، سردار رجبی و هیئت همراه ، فرمانداری سروآباد و سایر ادارات
افتتاح خانه بهداشت روستای پایگلان از بخش مرکزی شهرستان سروآباد توسط دکتر کمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور ، استاندار کردستان ، سردار رجبی و هیئت همراه ، فرمانداری سروآباد و سایر ادارات
افتتاح خانه بهداشت روستای پایگلان از بخش مرکزی شهرستان سروآباد توسط دکتر کمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور ، استاندار کردستان ، سردار رجبی و هیئت همراه ، فرمانداری سروآباد و سایر ادارات