طرح های منابع طبیعی در شهرستان سروآباد

ردیف عنوان پروژه تكمیلی سال شروع سال خاتمه اعتبار مورد نیاز سال 84
1 احداث تاسیسات زیربنایی مجتمع پرورش ماهی سیروان (دیوزناو) * 80 84 5000000 م
2 توسعه و پرورش آبزیان در آب های داخلی (مستمر)   84 مستمر 20000 م
3 كنترل سیل در حوزه رودخانه های مرزی – غنی سازی و احیاء جنگل های مخروبه – حفظ ذخایر ژنتیكی ذخیره نزولات آسمانی – كودپاشی مراتع – تبدیل دیمزارهای كم بازده مراتع – قرقی مراتع – تامین منابع شرب دام – نظارت بر محصولات فرعی – بذركاری و كشت مستقیم – تامین و تجهیز نیروهای حفاظتی – به كارگیری نیرو و ایجاد یگان حفاظتی ایجاد شبكه رادیویی – پیشگیری و اطفاء‌حریق – پیش آگاهی و كنترل آفات امراض – تجهیزات و ماشین آلات – جایگزین وخت های مناسب – ایجاد سوخت های مناسب – ایجاد كمربند حفاظتی – تهیه طرح های مدیریت منابع جنگلی – نظارت بر اجرای طرح های مدیریت و بهره برداری   84 مستمر 1007400 ریال م
4 احداث ف ساختمان حفاظتی   85 مستمر 1000000 پ
5 احداث ، تكمیل و مرمت ساختمان های حفاظتی * 84 مستمر 400000 م
6 تاسیس ذخیره گاه جنگلی ارغوان   84 مستمر 100000 پ
7 پروژه اخذ سند اراضی ملی   84 مستمر 70000 پ
8 طرح دام و مرتع   84 مستمر 500000 پ