پروژه های اداره منابع طبیعی سروآباد در سال 83

جدول عملكرد فیزیكی و ریالی 11 ماهه طرح های عمرانی استانی اداره منابع طبیعی سروآباد در سال 83
ردیف عنوان طرح و پروژه عملكرد فیزیكی عملكرد ریالی
واحد عملیات مصوب عملیات انجام شده درصد پیشرفت اعتبار مصوب (هزار ریال) تخصیص (هزار ریال) هزینه شده (هزار ریال) درصد تخصیص
1 مراقبت از جنگل كاری ها و تجهیز پارك ها كد : 3.ت 41301       35% 79000 3400 3350  
1-1 توسعه درختكاری (دزلی – دره كی – دمیو – گوشخانی – ماضی بن) هكتار 25   30% 25000 0 0 0%
2-1 توسعه فضای سبز هكتار 0 0 0% 0 0 0 0%
3-1 تولید نهال هزار اصله 0 0 0% 0 0 0 0%
4-1 مراقبت از جنگل كاری های سنواتی هكتار 0 0 0% 0 0 0 0%
5-1 غنی سازی و احیای جنگل های مخروبه دزلی هكتار 50 50 100% 54000 3400 3350 6%
6-1 حفظ ذخایر ژنتیكی هكتار 0 0 0% 0 0 0 0%
2 اصلاح و احیای مراتع استان ك : 04 ت 41301       68% 67700 21020 8778 31%
1-2 ذخیره نزولات آسمانی دزلی – دره كی هكتار 25 25 100% 7500 0 0 0%
2-2 كودپاشی مراتع دزلی هكتار 132 132 100% 7900 0 0 0%
3-2 تبدیل دیمزارهای كم بازده به مراتع دزلی – دره كی – دمیو هكتار 17   50% 10000 8800 0 88%
4-2 قرق مراتع دزلی هكتار 334 334 100% 20000 4000 7266 20%
5-2 تامین منابع شرب دام دزلی – دره كی دستگاه 7   50% 6400 6400 0 100%
6-2 نظارت بر محصولات فرعی روستاهای حوزه استحفاظی هكتار 4048 3036 75% 3400 1820 1512 54%
7-2 بذركاری و كشت مستقیم دزلی هكتار 42 42 100% 12500 0 0 0%
8-2 ایستگاه تولید بذر تن 0 0 0% 0 0 0 0%
3 برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی كد : 02 ت 41301       48% 100000 50000   50%
1-3 تهیه طرح های مدیریت منابع جنگلی طهای مطالعاتی روستاهای بوریدر – چشمیدر – دورود – تفلی هكتار 5000 1000 20% 90000 50000   56%
2-3 تهیه طرح های بهره برداری هكتار 0 0 0% 0 0 0 0%
3-3 نظارت بر اجرای طرح مدیریت و بهره برداری استحفاظی هكتار 5000 3750 75% 10000 0   0%
4 حفاظت از جنگل ها و مراتع استان كد : 05 ت 41301       62% 264000 145700 60104 55%
1-4 تامین و تجهیز نیروهای حفاظتی نفر 1 75/0 75% 31000 20000 37154 65%
2-4 به كارگیری نیرو و ایجاد یگان حفاظتی نفر 22 22 100% 1000 1000 1000 100%
3-4 ایجاد شبكه رادیویی خرید بی سیم هكتار 119867 5/599335 50% 1000 4700 4700 47%
4-4 احداث و تكمیل و مرمت ساختمان های حفاظتی سروآباد متر مربع 260   30% 200000 100000 8250 50%
5-4 پیشگیری و اطفاء حریق هكتار 60 60 100% 10000 10000 10000 100%
6-4 پیش آگاهی و كنترل آفات و امراض هكتار 50 50 100% 10000 10000 0 100%
7-4 تجهیزات و ماشین آلات دستگاه 0 0 0% 0 0 0 0%
8-4 جایگزینی سوخت های مناسب هكتار 1600 0 0% 2000 0 0 0%
9-4 ایجاد كمربند حفاظتی كیلومتر 0 0 0% 0 0 0 0%
جمع كل         510700 220120 72232 43%