پروژه های تامین مسكن و آموزش فنی و حرفه ای

بخش تامین مسكن
ردیف نام دستگاه عنوان پروژه جدید شروع خاتمه اعتبار 84
1 سازمان مسكن و شهرسازی طرح جامع سروآباد * 84 84 450000 پ
2 سازمان مسكن و شهرسازی احداث 6 واحد منازل سازمان سروآباد * 84 85 1700000 پ
آموزش فنی و حرفه ای
ردیف عنوان پروژه تكمیلی جدید شروع خاتمه اعتبار 84
1 تجهیز كارگاه دبیرستان های كاردانش سروآباد مستمر   84 مستمر 100000
2 احداث و تجهیز مركز آموزش فنی و حرفه ای   * 84 86 1500000