پروژه ها ی عمرانی آموزش و پرورش

ردیف عنوان پروژه تكمیلی جدید پیشرفت شروع خاتمه اعتبار 83 (هزار ریال) اعتبار 84 (هزار ریال)
1 تكمیل دبستان 5 كلاسه سلین *   (م)       250000
2 احداث دبستان 3 كلاسه آوستانی ترخان آباد *   (م) صفر 83     500000
3 احداث 5 كلاسه روستای گواز *   (م) 60% 82 84 480000 320000
4 احداث راهنمایی 6 كلاسه اورامان تخت *   (م) 90% 82 85 988000 500000
5 راهنمایی 12 كلاسه اورامان تخت *   (م) 5% 82 84 130000 1000000
6 احداث دبیرستان 6 كلاس ژنین *   (م)  صفر 83     800000
7 احداث دبیرستان 7 كلاسه دزلی *   (م) صفر 83     1000000
8 تعمیرات مدارس راهنمایی ، ابتدایی ، متوسطه     (م) 84 85   628000
9 احداث راهنمایی 6 كلاسه ژیوار   * (پ) 84 85   350000 پ
10 احداث راهنمایی 6 كلاسه بهرام آباد   * (پ) 84 85   350000 پ
11 احداث راهنمایی 4 كلاسه دمیو     (پ) 84 85   230000 پ
12 احداث راهنمایی 6 كلاسه تفلی     (پ) 84 85   350000 پ
13 احداث راهنمایی 6 كلاسه ابراهیم آباد     (پ) 84 85   350000 پ
14 احداث راهنمایی 8 كلاسه كاردانش با دو كارگاه     (پ) 84 85   420000 پ
15 خوابگاه 80 نفره دخترانه سروآباد     (پ) 84 85   420000 پ
16 احداث دبستان 10 كلاسه اردوگاه (پ)       84 85   420000
17 احداث دبستان 10 كلاسه پایگلان (پ)       84 85   420000
18 احداث دبستان 5 كلاسه بلبر       84 85   1456000
19 احداث دبستان 5 كلاسه رزاب       84 85   1456000
20 احداث دبستان 5 كلاسه سروآباد       84 85   1456000