پروژه های منابع آب

ردیف عنوان پروژه تكمیلی جدید پیشرفت شروع خاتمه اعتبار 83 (هزار ریال) اعتبار 84 (هزار ریال)
1 مطالعه طرح های كوچك و زودبازده *   20%   84 400000 1200000 م
2 احداث ایستگاه پمپاژ قلعه جی   *   84 -   1700000 م
3 مطالعه احداث ایستگاه پمپاژ حومه   *     -   300000 م
4 پروژه آبرسانی به شهر سروآباد *       -   600000 م
5 تامین آب كشاورزی تفین *     3/84% 84 2000000 1020000 پ