پروژه های عمران شهری

ردیف عنوان پروژه تكمیلی جدید شروع خاتمه اعتبار 84 (هزار ریال)
1 اصلاح شبكه سروآباد (م) مستمر   77 88 50000 م
2 احداث و بهسازی خروجی به سمت سنندج مستمر       200000 م
3 احداث و بهسازی خروجی به سمت مریوان مستمر       160000 م
4 احداث خابان شیخان (م)   * 84 85 300000 م
5 پیاده روسازی ضلع جنوبی بلوار   * 84 85 2000000 پ
6 توسعه شبكه آب مستمر   77 88 115000 پ
7 احداث شبكه فاضلاب مدرن مستمر   77 88 557000 پ
8 احداث منبع یكهزار متر مكعبی سروآباد   * 84 85 600000 پ
9 احداث ساختمان و برق چاه های آب شرب   * 84 84 300000 پ
10 خط انتقال چاه های آب شرب روستای قلعه جی   * 84 84 2100000 پ