پروژه های عمران و نوسازی روستاها

ردیف عنوان پروژه تكمیلی جدید درصد پیشرفت سال شروع سال خاتمه اعتبار سال 83 اعتبار مورد نیاز 84
1 اجرای طرح های هادی روستای آلمانه – بلبر ژان – بوریدر – چشمیدر   *   84 - - 1000000 (م)
2 مطالعه طرح هادی روستاهای: كماله ،نوین دوار ،دمیو، كلجی ،ابراهیم آباد ،احمد اباد ،قلعه گاه،ریوری ،دیوزناو ،نی آباد ، ذكریان، سر و مال،كانی حسن بگ ، ویسیان، جولانده (پ)   *   84 84   900000 پ
3 مرمت و نگهداری شبكه های آبرسانی       84 مستمر   400000 م
4 تهیه و توزیع پودر هپوكلریت كلسیم در روستاها (مستمر)       84 مستمر   150000 م
5 تامین آب آشامیدنی مجتمع آبرسانی اورامان *   75/27% 80 88 2000000 5000000 م
6 آبرسانی به روستای نی آباد و كرآباد   *   84 85   1500000 م
7 آبرسانی روستای چشمیدر   *   84 84   800000 م
8 مطالعه و ارزیابی فاز دوم اورامان تخت *   32% 82 84   25000 م
9 تامین آب مجتمع بهرام آباد قلعه جی *   52/55% 79 84   66000 م
10 آبیان روستای دركی ، دمیو ، دزلی *   40% 82 84   115000 پ
11 تكمیل فاضلاب روستاهای اورامان *   32% 82 84   54000
12 مرمت و نگهداری شبكه های آب *     83 88   500000 م
13 تامین آب روستاهای سروآباد *     83 88   60000 م
14 توسعه و بازسازی روستاه *     83 88   280000 م
15 احداث پل 30 متری عباس آباد *     84 84   450000 م
16 بهسازی و احداث راه روستایی اورامان ، نوین *   45% 79 88 1614000 500000 م
17 احداث راه روستایی نسل – گوشخانی *   30% 82 84 2580000 1000000 م
18 احداث پل گلانه *   10% 82 84 2300000 500000 م
19 نگهداری راه های روستایی و برفروبی راه های روستایی مستمر     84 مستمر   900000 م
20 بر قرار كردن چاه های كشاورزی سروآباد مستمر     84 مستمر   250000 م
21 تكمیل محور پایگلان – تفین *   10% 81 86 200000 5010000 پ
22 احداث روستای خشكین   *   84 85   500000 پ