شورای حل اختلاف شهرستان سروآباد

ردیف نام شوراهای حل اختلاف شهری و روستایی تعداد پرونده های تشكیل شده تعداد پرونده های در دست اقدام تعداد پرونده های مختومه
1. شهری شماره 1      
2. شهری شماره 2 سروآباد بال تازه تاسیس - -
3. روستای اورامان تخت 43 11 32
4. روستای بیساران 51 28 23
5. روستای دزلی 16 7 9
6. روستای پایگلان      
7. روستای ژریژه      
8. روستای گرگه ای احمد اباد تازه تاسیس    
9. روستای ترخان اباد تازه تاسیس    
10. روستای دگاگ تازه تاسیس    
11. روسدورودتای تازه تاسیس    
12. روستای رزاب تازه تاسیس    
13. روستای كرآباد تازه تاسیس    
14. روستای گوشخانی تازه تاسیس    
15. روستای ماضی بن تازه تاسیس    
16. روستای نسل تازه تاسیس    
17. روستای نیاباد تازه تاسیس    
18. روستای تخان تازآباد تازه تاسیس    
19. روستای هزارخانی تازه تاسیس    
20. روستای دركی تازه تاسیس    
21. روستای انجمنه تازه تاسیس    
22. روستای تفلی تازه تاسیس    
23. روستای دره ناخی تازه تاسیس    
24. روستای بهرام آباد تازه تاسیس    
25. روستای آلمانه تازه تاسیس    
26. روستای قلعه جی تازه تاسیس    
27. روستای قلعه گاه تازه تاسیس    
28. روستای دمیو تازه تاسیس    
29. روستای دل تازه تاسیس    
30. روستای دلمرز تازه تاسیس    
31. روستای دیوزناو تازه تاسیس    
32. روستای رودبار تازه تاسیس    
33. روستای سرخه توت تازه تاسیس    
34. روستای ككلیك آباد تازه تاسیس    
35. روستای ژنین تازه تاسیس    
36. روستای بوریدر تازه تاسیس    
37. روستای آریان تازه تاسیس    
38. روستای گواز تازه تاسیس    
39. روستای چشمیدر تازه تاسیس    
40. روستای ژان تازه تاسیس    
41. روستای هرسین تازه تاسیس    
42. روستای نسنار تازه تاسیس    
43. روستای سرپیر تازه تاسیس    
44. روستای نوین تازه تاسیس    
45. روستای سلین تازه تاسیس    
46. روستای ژیوار تازه تاسیس    
47. روستای بلبر تازه تاسیس    
48. روستای رودبر تازه تاسیس    
49. روستای كماله تازه تاسیس    
50. روستای كلجی تازه تاسیس    
51. روستای ناودریبر تازه تاسیس