وضعیت شبكه لوله كشی آب روستاهای تحت پوشش مركز بهداشتی

روستاهای دارای شبكه سالم
ردیف نام روستا ردیف نام روستا
1 دلمرز (ژریژه) 2 رزاب (سروآباد)
3 دیوزناو (ژریژه) 4 دگاگاه (سروآباد)
5 ژریژه (ژریژه) 6 ابراهیم آباد (سروآباد)
7 زوم (ژریژه) 8 گوشخانی (سروآباد)
9 فقیه كان (ژریژه) 10 دورود پایین (سروآباد)
11 تفین (ژریژه) 12 دورود بالا (سروآباد)
13 دهكانان (ژریژه) 14 بوریدر (بوریدر)
15 رودبار (ژریژه) 16 بیساران (بیساران)
17 سرو مال (ژریژه) 18 كلجی (اورامان)
19 بهرام آباد (دزلی) 20 ژیوار
21 دره ناخی (دزلی) 22 عباس آباد
- تهیه و تدارك كلر مورد نیاز و كلرزنی آب به عهده اداره آبفار می باشد .
- نقش بهورزان ، كلرسنجی روزانه و انعكاس مرتب و به موقع به مركز بهداشت شهرستان جهت پیگیری از طریق اداره آبفار
روستاهای دارای شبكه لوله كشی با 20 تا 80 درصد نقص
ردیف نام روستا ردیف نام روستا
1 كانی حسین بگ (ژریژه) 9 نی آباد (سروآباد)
2 دل (ژریژه) 10 تخان (سروآباد)
3 خشكین (دزلی) 11 تفلی (سروآباد)
4 دزلی 12 ژنین (پایگلان)
5 خانقاه رزاب (سروآباد) 13 نسنان (بوریدر)
6 تازه آباد (سروآباد) 14 یوژنان (بوریدر)
7 احمدآباد (سروآباد) 15 سلین (اورامان)
8 نسل (سروآباد) 16 نوین (اورامان)
- تهیه و تدارك كلر مورد نیاز و نیز كلر زنی به عهده اداره آبفار و شوراهای اسلامی روستاها می باشد .
- اگر آب مصرفی این روستاها به طور مكرر آلوده گزارش گردد ، توزیع كلر مادر و آموزش نحوه مصرف توسط بهورزان الزامی است .
- انجام كلرسنجی مرتب از شبكه توزیع و گزارش آن
روستاهای با شبكه لوله كشی بالای 80 درصد نقص (فرسوده و مستهلك)
ردیف نام روستا ردیف روستا ردیف روستا
1 دزوند سفلی (ژریژه) 12 دره كی (ژریژه) 22 گواز (پایگلان)
2 دزوند علیا (ژریژه) 13 سپیدار (سروآباد) 23 چشمیدر (بوریدر)
3 جولانده (ژریژه) 14 ترخان آباد (سروآباد) 24 ژان (بیساران)
4 سرخه توت (ژریژه) 15 سروآباد بالا (سروآباد) 25 هرسین (بیساران)
5 كولیج (ژریژه) 16 كرآباد (سروآباد) 26 بلبر (اورامان)
6 ككلیك آباد (ژریژه) 17 ماضی بن (سروآباد) 27 رودبر (اورامان)
7 ذلكه (دزلی) 18 انجمنه (سروآباد) 28 كماله (اورامان)
8 بندول (دزلی) 19 هزارخانی (سروآباد) 29 سرپیر (اورامان)
9 دمیو (دزلی) 20 آریان (پایگلان) 30 ناو (اورامان)
10 ذكریان (دزلی) 21 پایگلان (پایگلان) 31 ویسیان (اورامان)
11 اورامان (اورامان)
- تهیه و تدارك كلر مورد نیاز به عهده آبفار می باشد . - وظیفه بهورزان :
  • 1- توزیع كلر مادر و آموزش به خانوارها در زمینه سالم سازی آب با استفاده از كلر مادر و جوشانیدن
  • 2- كلر سنجی آب مصرفی خانوارها و ثبت آن در قسمت آخر دفتر كلرسنجی
روستاهای فاقد شبكه لوله كشی
ردیف نام روستا
1 اسپریز (ژریژه)
2 محمود آباد (سروآباد)
3 ورگه ویر (اورامان)
- تهیه و تدارك كلر مورد نیا ز بهعهده مركز بهداشت شهرستان می باشد .
- وظیفه بهورزان :
  • 1- توزیع كلر مادر 1% در بین خانوارها
  • 2- آموزش به خانوارها در زمینه سالم سازی آب مصرفیاز طریق استفاده از محلول كلر مادر و یا جوشانیدن
  • 3- انجام تست كلر سنجی از آب مصرفی خانوارها و ثبت در قسمت آخر دفتر كلر سنجی