مشخصات كلیه اعضای شوراهای اسلامی در بخش مركزی شهرستان سروآباد به تکفیک هر روستا

اعضای شورای بخش مركزی
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 كیكاووس یزدانی دوم نظری كارمند جهاد كشاورزی رئیس شورای بخش مركزی روستای احمد آباد
2 محمد محمودی پنجم ابتدایی فروشنده تعاونی روستایی نایب رئیس شورای بخش مركزی روستای سرخه توت
3 اسماعیل قادری فوق دیپلم كارمند آموزش و پرورش منشی شورای بخش مركزی روستای ژریژه
4 والیر شفیعی سیكل كاسب منشی شورای بخش مركزی روستای دزلی
5 عارف مصطفایی پنجم ابتدایی خدمتگزار مدرسه منشی شورای بخش مركزی روستای پایگلان
اعضای شورای روستای دزلی
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 محمد عزیز رمضانی فوق دیپلم مدیر مدرسه رئیس شور روستای دزلی
2 والیر شفیعی سیكل كاسب نایب رئیس شور روستای دزلی
3 انور رمضانی دیپلم معلم منشی شور روستای دزلی
4 محمد صاحب محمدی خواندن و نوشتن راننده منشی شور روستای دزلی
5 عابد رحمانی خواندن و نوشتن كشاورز منشی شور روستای دزلی
روستای بیساران
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 محمد شریف الیاسی دوم راهنمایی كاسب رئیس شور روستای بیساران
2 عبدالمادی علیرمایی پنجم ابتدایی شاطر نانوایی نایب رئیس روستای بیساران
3 محمد ابراهیمی سیكل كشاورز منشی شور روستای بیساران
4 برهان رحیمی لیسانس معلم منشی شور روستای بیساران
5 عثمان پیره ابتدایی مدیر عامل شركت تعاونی منشی شور روستای بیساران
روستای قلعه جی
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 سید جلال حسینی ابتدایی كشاورز رئیس شور روستای قلعه جی
2 انور حیدری ابتدایی كشاورز نایب رئیس روستای قلعه جی
3 سید محمد طاهری ابتدایی كشاورز منشی شور روستای قلعه جی
4 احمد كوهی خواندن و نوشتن كشاورز منشی شور روستای قلعه جی
5 مجید عزیز نژاد خواندن و نوشتن كشاورز منشی شور روستای قلعه جی
روستای انجمنه
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 محمد بهرامی ابتدایی كشاورز رئیس شور روستای انجمنه
2 فایق بابایی ابتدایی خدمتگزار مدرسه نایب رئیس روستای انجمنه
3 جلیل احمدی متوسطه كشاورز منشی شور روستای انجمنه
4 علی رحمانی خواندن و نوشتن كشاورز منشی شور روستای انجمنه
5 ستار محمودی خواندن و نوشتن كشاورز منشی شور روستای انجمنه
روستای دركی
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 امین مرادی ابتدایی كشاورز رئیس شور روستای دركی
2 محمد امین رحیم نژاد ابتدایی كشاورز نایب رئیس روستای دركی
3 یاسین محمدیان خواندن و نوشتن كشاورز منشی شور روستای دركی
4 سید جلال حسینی ابتدایی كارگر منشی شور روستای دركی
5 فاتح محمودی ابتدایی كارگر منشی شور روستای دركی
روستای ژنین
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 سیروان رحیمی دیپلم راننده رئیس شور روستای ژنین
2 قطب الدین كریمی ابتدایی كشاورز نایب رئیس روستای ژنین
3 محمد رئوف فیضی ابتدایی كارگر منشی شور روستای ژنین
4 امیر نعیمی اول راهنمایی پیمانكار منشی شور روستای ژنین
5 محمد صدیق رحمتی تكمیلی نهضت كشاورز پاسدار بازنشسته منشی شور روستای ژنین
روستای ژان
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 كریم وثه بیان ششم قدیم كشاورز رئیس شور روستای ژان
2 رفیق جعفری سوم ابتدایی كشاورز نایب رئیس روستای ژان
3 حامد خانكی ابتدایی فروشنده تعاونی روستایی منشی شور روستای ژان
4 مظفر مرادیانی پنجم ابتدایی پیمانكار منشی شور روستای ژان
5 صالح مرادی ششم قدیم كاسب منشی شور روستای ژان
روستای پایگلان
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 ایرج عبدی اول متوسطه بسیج پاره وقت رئیس شور روستای پایگلان
2 عارف مصطفایی پنجم ابتدایی كارمند آموزش و پرورش نایب رئیس روستای پایگلان
3 محمد حسنی ابتدایی خباز منشی شور روستای پایگلان
4 عبدالله مباركی ابتدایی كارگر منشی شور روستای پایگلان
5 رحمان رحیم پور سیكل پاسدار بازنشسته منشی شور روستای پایگلان
روستای چشمیدر
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 عابد ایزدی فوق دیپلم مدیر مدرسه رئیس شور روستای چشمیدر
2 صابر مرادی سیكل پاسدار بارنشسته نایب رئیس روستای چشمیدر
3 صدیق رضایی چهارم ابتدایی متصدی برق روست منشی شور روستای چشمیدر
4 اقبال سبحانی دوم راهنمایی دندان ساز منشی شور روستای چشمیدر
5 مادح سبحانی چهارم ابتدایی پاسدار رسمی منشی شور روستای چشمیدر
روستای بوریدر
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 عسكر محمودی دوم راهنمایی آبدار روست رئیس شور روستای بوریدر
2 اكرم معروفی سوم راهنمایی مغازه دار نایب رئیس روستای بوریدر
3 ناصر الماسی خواندن و نوشتن كشاورز منشی شور روستای بوریدر
4 عبدالحكیم احمدی پنجم ابتدایی پارچه فروش منشی شور روستای بوریدر
روستای دل
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 محمد علی خوگر فوق دیپلم كارمند آموزش و پرورش رئیس شور روستای دل
2 محمد حسین مهر افروز ابتدایی كاسب نایب رئیس روستای دل
3 احمد قادری خواندن و نوشتن مغازه دار منشی شور روستای دل
4 جبار خوست پنجم ابتدایی گیوه باف منشی شور روستای دل
5 عارف آریا منش فوق دیپلم معلم   روستای دل
روستای احمد آباد
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 كیكاووس یزدانی دوم نظری كارمند جهاد كشاورزی رئیس شور روستای احمدآباد
2 حامد قادرپور سوم راهنمایی كشاورز نایب رئیس روستای احمدآباد
3 عبدالله مرادی دیپلم كارمند تعاونی مرزنشینان منشی شور روستای احمدآباد
روستای دورود
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 محد علی رحیمی تكمیلی نهضت مغازه دار رئیس شور روستای دورود
2 عابد شریفی ابتدایی كشاورز نایب رئیس روستای دورود
3 حامد صالحی خواندن و نوشتن آزاد منشی شور روستای دورود
روستای نسل
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 حسین براری اول راهنمایی متصدی آب و برق روست رئیس شور روستای نسل
2 عباس امانی ابتدایی كشاورز نایب رئیس روستای نسل
3 رحیم براری ابتدایی كاسب منشی شور روستای نسل
روستای ژریژه
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 اسماعیل قادری فوق دیپلم كارمند آموزش و پرورش رئیس شور روستای ژریژه
2 محمد رفیق محمدی متوسطه كارمند بهداشت و درمان نایب رئیس روستای ژریژه
3 سعدی ابراهیمی دیپلم كارمند مخابرات منشی شور روستای ژریژه
روستای رودبار
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 وهاب شعیبی تكمیلی نهضت كشاورز رئیس شور روستای رودبار
2 كامل امین پور خواندن و نوشتن كشاورز نایب رئیس روستای رودبار
3 مجید خوند خواندن و نوشتن كشاورز منشی شور روستای رودبار
روستای دیوزناو
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 اسرافیل سهراب زاده متوسطه بهورز رئیس شور روستای دیوزناو
2 خیرالله خز ابتدایی كارگر نایب رئیس روستای دیوزناو
3 عیوض ابراهیم نی خواندن و نوشتن كارگر منشی شور روستای دیوزناو
روستای دزه وند سفلی
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 عبدالعلی كوئیك خواندن و نوشتن كشاورز رئیس شور روستای دزه وند سفلی
2 نصرالدین كوئیك خواندن و نوشتن كشاورز نایب رئیس روستای دزه وند سفلی
3 سلیمان كوئیك خواندن و نوشتن كشاورز منشی شور روستای دزه وند سفلی
روستای دهكانان
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 غفور فیضی خواندن و نوشتن كشاورز رئیس شور روستای دهكانان
2 انور محمودی پنجم ابتدایی كارگر نایب رئیس روستای دهكانان
3 اقبال محمودی خواندن و نوشتن كاسب منشی شور روستای دهكانان
روستای تفین
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 خدارحم كمانگر ششم قدیم كشاورز رئیس شور روستای تفین
2 علی آبنوس دیپلم راننده نایب رئیس روستای تفین
3 علیخان كمانگر خواندن و نوشتن كشاورز منشی شور روستای تفین
روستای تخان
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 احمد احمدی ابتدایی كشاورز رئیس شور روستای تخان
2 شفیع شاماری ابتدایی كارگزار مخابرات نایب رئیس روستای تخان
3 فتح الله صالح نژاد خواندن و نوشتن كشاورز منشی شور روستای تخان
روستای سپیدار
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 محمد احمدی ابتدایی كشاورز رئیس شور روستای سپیدار
2 عبدالله كریمی ابتدایی كشاورز نایب رئیس روستای سپیدار
3 احمد محمودی ابتدایی كشاورز منشی شور روستای سپیدار
روستای هزارخانی
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 عطاءالله مرادی ابتدایی كارگر رئیس شور روستای هزارخانی
2 حسن محمدی خواندن و نوشتن كشاورز نایب رئیس روستای هزارخانی
3 امین اكبری ابتدایی كارمند مخابرات منشی شور روستای هزارخانی
روستای كولیج
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 جبار احمدی خواندن و نوشتن كارگر رئیس شور روستای كولیج
2 عدنان محمدی متوسطه كارگر نایب رئیس روستای كولیج
3 محمد غریب قادری خواندن و نوشتن كارگر منشی شور روستای كولیج
روستای فقیه كان
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 محمد امین كریمی خواندن و نوشتن كشاورز رئیس شور روستای فقیه كان
2 نجم الدین عزیزی خواندن و نوشتن كارگر نایب رئیس روستای فقیه كان
3 ابراهیم محمدی خواندن و نوشتن كارگر منشی شور روستای فقیه كان
روستای دزه وند علی
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 یدالله احمدی دوم راهنمایی كشاورز رئیس شور روستای دزه وند علی
2 عنایت كوئیك خواندن و نوشتن كشاورز نایب رئیس روستای دزه وند علی
3 محمد یوسف كریمی خواندن و نوشتن كشاورز منشی شور روستای دزه وند علی
روستای گوشخانی
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 جمال فرجی سوم ابتدایی راننده رئیس شور روستای گوشخانی
2 رحمان صالحی نهضت سوادآموزی كارگر نایب رئیس روستای گوشخانی
3 ظاهر مرادی اول راهنمایی كشاورز منشی شور روستای گوشخانی
روستای نسنار
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 جمیل رسولی سوم ابتدایی كشاورز رئیس شور روستای نسنار
2 غالب رسولی پنجم ابتدایی كشاورز نایب رئیس روستای نسنار
3 ایاز قادری اول ابتدایی كارگر منشی شور روستای نسنار
روستای یوژنان
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 ابوالقاسم سیفی خواندن و نوشتن كارگر پاسدار بازنشسته رئیس شور روستای یوژنان
2 شجاع سیفی خواندن و نوشتن كشاورز نایب رئیس روستای یوژنان
3 شمس الدین آتش بار خواندن و نوشتن كارگر منشی شور روستای یوژنان
روستای بندول
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 محمد جوانمردی ابتدایی كارگر رئیس شور روستای بندول
2 واحد احمدی خواندن و نوشتن كارگر نایب رئیس روستای بندول
3 سعید احمدی خواندن و نوشتن كارگر منشی شور روستای بندول
روستای دمیو
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 یوسف شریفی ابتدایی كاسب رئیس شور روستای دمیو
2 حامد جهانی پنجم ابتدایی كشاورز نایب رئیس روستای دمیو
3 محمد خسروی پنجم ابتدایی كشاورز منشی شور روستای دمیو
روستای نیاباد
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 علی كوهی چهارم قدیم كشاورز رئیس شور روستای نیاباد
2 یونس شاكری پنجم ابتدایی كشاورز نایب رئیس روستای نیاباد
3 ظاهر ابراهیمی پنجم ابتدایی كشاورز منشی شور روستای نیاباد
روستای كانی حسین بگ
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 صدیق محمد نژاد خواندن و نوشتن كشاورز رئیس شور روستای كانی حسین بگ
2 محمد سعید قمری خواندن و نوشتن كشاورز نایب رئیس روستای كانی حسین بگ
3 محمد قمری خواندن و نوشتن كشاورز منشی شور روستای كانی حسین بگ
روستای سرخه توت
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 محمد محمودی پنجم ابتدایی فروشنده تعاونی رئیس شور روستای سرخه توت
2 علی اكبر فیضی دیپلم كارگزار مخابرات نایب رئیس روستای سرخه توت
3 محمد خلیل مرادی ششم قدیم نجار منشی شور روستای سرخه توت
روستای زوم
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 مهدی ازكات خواندن و نوشتن كشاورز رئیس شور روستای زوم
2 نظیر سعیدی خواندن و نوشتن كشاورز نایب رئیس روستای زوم
3 خدارحم ازكات خواندن و نوشتن كشاورز منشی شور روستای زوم
روستای ماضی بن
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 احمد حبیبی ششم ابتدایی كشاورز رئیس شور روستای ماضی بن
2 حسین عبدی پایانی نهضت سوادآموزی كشاورز نایب رئیس روستای ماضی بن
3 محمد ابراهیمی خواندن و نوشتن كشاورز منشی شور روستای ماضی بن
روستای هلوژان
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 حامد محمدی دوم ابتدایی كشاورز رئیس شور روستای هلوژان
2 كمال محمدی دوم نهضت كشاورز نایب رئیس روستای هلوژان
3 فایق محمدی پنجم ابتدایی كشاورز منشی شور روستای هلوژان
روستای بهرام آباد
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 علی دستوره ابتدایی كشاورز رئیس شور روستای بهرام آباد
2 مصطفی خورشیدی مقدماتی كارگر نایب رئیس روستای بهرام آباد
3 عباس شاپری ابتدایی كاسب منشی شور روستای بهرام آباد
روستای كر آباد
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 عزیز عزیزی سوم راهنمایی كشاورز رئیس شور روستای كر آباد
2 ابراهیم امانی نهضت كشاورز نایب رئیس روستای كر آباد
3 یونس مرادی پنجم ابتدایی كشاورز منشی شور روستای كر آباد
روستای خانقاه رزاب
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 عبدالله رستمی خواندن و نوشتن كشاورز رئیس شور روستای خانقاه رزاب
2 سید مسعود قادری سوم ابتدایی راننده نایب رئیس روستای خانقاه رزاب
3 سید محمد عزیز قادری پنجم ابتدایی كارگر منشی شور روستای خانقاه رزاب
روستای ترخان آباد
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 محمد امین نافعی خواندن و نوشتن كشاورز رئیس شور روستای ترخان آباد
2 بهاءالدین لطفی متوسطه كاسب نایب رئیس روستای ترخان آباد
3 صباح محمدی فوق دیپلم معلم منشی شور روستای ترخان آباد
روستای آلمانه
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 صدیق رشیدی ابتدایی كشاورز رئیس شور روستای آلمانه
2 مجید خانی پور ابتدایی پیمانكار نایب رئیس روستای آلمانه
3 محمد كریم درویشی خواندن و نوشتن كشاورز منشی شور روستای آلمانه
روستای گلانه
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 عبدالرحمن حبیبی ابتدایی كشاورز رئیس شور روستای گلانه
2 جلال محمدی ابتدایی راننده نایب رئیس روستای گلانه
3 محمد پریزادی متوسطه كشاورز منشی شور روستای گلانه
روستای ذكریان
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 كامل براری دیپلم كشاورز رئیس شور روستای ذكریان
2 امین صالحی ابتدایی كشاورز نایب رئیس روستای ذكریان
3 محمد امین كریمی پنجم ابتدایی كاسب منشی شور روستای ذكریان
روستای دره نافی
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 جعفر رسولی اول راهنمایی كشاورز رئیس شور روستای دره نافی
2 ابراهیم رحمانی دیپلم راننده نایب رئیس روستای دره نافی
3 اسعد عثمانی متوسطه كاسب منشی شور روستای دره نافی
روستای ذلكه
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 محمود محمودی خواندن و نوشتن كارگر رئیس شور روستای ذلكه
2 خالد قادرنژاد خواندن و نوشتن كارگر نایب رئیس روستای ذلكه
3 احمد شكری ابتدایی كارگر منشی شور روستای ذلكه
روستای خشكین
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 صابر محمدی خواندن و نوشتن كشاورز رئیس شور روستای خشكین
2 حامد محمدی ابتدایی كشاورز نایب رئیس روستای خشكین
3 محمد امین مولودی خواندن و نوشتن كشاورز منشی شور روستای خشكین
روستای هرسین
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 طیب امینی ابتدایی كشاورز رئیس شور روستای هرسین
2 سالار نادری ابتدایی كشاورز نایب رئیس روستای هرسین
3 خلیل غفاری خواندن و نوشتن كارگر منشی شور روستای هرسین
روستای آریان
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 محمد مرادی پنجم ابتدایی بن منشی شور روستای آریان
2 محمد شادكام راهنمایی لوله كش رئیس روستای آریان
3 اسماعیل آتش بار پنجم ابتدایی كاسب نایب رئیس شور روستای آریان
روستای گواز
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 كمال محمدی سوم ابتدایی كشاورز رئیس شور روستای گواز
2 برزون كوهی پنجم ابتدایی كشاورز نایب رئیس روستای گواز
3 كیانی احمدی بی سواد راننده منشی شور روستای گواز
روستای تازه آباد تفلی
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 جمال مردانی خواندن و نوشتن كشاورز رئیس شور روستای تازه آباد تفلی
2 محمد رحیمی نار خواندن و نوشتن كشاورز نایب رئیس روستای تازه آباد تفلی
3 نوزاد محمدی متوسطه كشاورز منشی شور روستای تازه آباد تفلی
روستای قلعه گاه
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 احمد ملكی ابتدایی كشاورز رئیس شور روستای قلعه گاه
2 محمد دهقانی ابتدایی كشاورز نایب رئیس روستای قلعه گاه
3 عبدالله قادری ابتدایی كشاورز منشی شور روستای قلعه گاه
روستای تفلی
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 ظریفه رحمانی سوم راهنمایی خدمتگزار مدرسه رئیس شور روستای تفلی
2 عارف رستمی ابتدایی كارمند جهاد كشاورزی نایب رئیس روستای تفلی
3 محمد امینیان ابتدایی كارگر منشی شور روستای تفلی
روستای دلمرز
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 دارا ازكات ابتدایی كشاورز رئیس شور روستای دلمرز
2 اسعد ابراهیمی پور خواندن و نوشتن كشاورز نایب رئیس روستای دلمرز
3 انور خوشته خواندن و نوشتن كشاورز منشی شور روستای دلمرز
روستای جولانده
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 مهدی رشیدی نی ابتدایی كارگر رئیس شور روستای جولانده
2 سید كمال رضایی نسب خواندن و نوشتن كارگر نایب رئیس روستای جولانده
3 عباس مقدمی فرد خواندن و نوشتن كشاورز منشی شور روستای جولانده
روستای سرومال
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 صباح رحیمی ابتدایی راننده رئیس شور روستای سرومال
2 یحیی محمدی ابتدایی مغازه دار نایب رئیس روستای سرومال
3 فخرالدین ابراهیمی خواندن و نوشتن كشاورز منشی شور روستای سرومال
روستای رزاب
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 عیسی نصیری فوق دیپلم كشاورز رئیس شور روستای رزاب
2 ابراهیم داوری متوسطه كارگر نایب رئیس روستای رزاب
3 احمد علیزاده سیكل راننده منشی شور روستای رزاب
روستای گرگه ای
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 محمد عبدی سوم راهنمایی مغازه دار رئیس شور روستای گرگه ای
2 نبی یزدانی ابتدایی كشاورز نایب رئیس روستای گرگه ای
3 یونس لطفی خواندن و نوشتن كشاورز منشی شور روستای گرگه ای
روستای دگاگ
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 عبدالكریم كریمی چهارم ابتدایی كارگر رئیس شور روستای دگاگ
2 محمد صدیق محمودی ابتدایی مغازه دار نایب رئیس روستای دگاگ
3 جمیل داوری پنجم ابتدایی مغازه دار منشی شور روستای دگاگ
روستای حسین آباد
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 عمر رحمی ابتدایی كاسب رئیس شور روستای حسین آباد
2 احمد اصلاح جو متوسطه كاسب نایب رئیس روستای حسین آباد
3 امین باخ خواندن و نوشتن كاسب منشی شور روستای حسین آباد
روستای ككلیك آباد
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شغل سمت در شور آدرس
1 مختار رمضانی متوسطه راننده رئیس شور روستای ككلیك آباد
2 اسماعیل مرادی خواندن و نوشتن كشاورز نایب رئیس روستای ككلیك آباد
3 صادق یزدانی ابتدایی راننده منشی شور روستای ككلیك آباد