لیست روستاهای دارای مجوز تاسیس دهیاری شهرستان سروآباد

ردیف نام روست جمعیت خانوار دهستان
1. بیساران 3589 614 بیساران
2. اورامان تخت 2870 446 اورامان تخت
3. دزلی 2732 412 دزلی
4. قلعه جی 2517 298 كوسالان
5. پایگلان 2145 432 پایگلان
6. سلین 2050 185 شالیار
7. ژیوار 1848 273 شالیار
8. ژنین 1789 326 پایگلان
9. دره كی 1630 258 كوسالان
10. انجمنه 1410 337 كوسالان
11. چشمیدر 1367 281 پایگلان
12. دل 1281 273 ژریژه
13. بوریدر 1210 269 پایگلان
14. هزارخانی 1188 162 كوسالان
15. بلبر 1173 194 شالیار
16. ژان 1149 216 بیساران
17. دگاگ 1037 241 رزاب
18. آلمانه 821 155 كوسالان
19. رزاب 801 164 رزاب
20. نوین 799 127 شالیار
21. سرپیر 775 173 اورامان تخت
22. نسل 770 131 رزاب
23. كراباد 763 130 رزاب
24. سرخه توت 754 141 ژریژه
25. ژریژه 752 116 ژریژه
26. كماله 749 124 اورامان تخت
27. گواز 730 135 پایگلان
28. ناو 728 157 شالیار
29. نسنار 720 137 بیساران
30. بهرام اباد 705 105 كوسالان
31. گوشخانی 697 202 رزاب
32. دله مرز 657 125 ژریژه
33. هرسین 605 100 بیساران
34. ماضی بن 604 125 راب
35. تفلی 596 95 كوسالان
36. دورود 577 96 رزاب
37. آریان 573 98 پایگلان
38. دره ناخی 533 90 دزلی
39. ترخان آباد 627 140 رزاب