پروژه های تربیت بدنی

ردیف عنوان پروژه تكمیلی جدید پیشرفت شروع خاتمه اعتبار 84
1 دیوار چینی و تامین آب زمینی ورزشی *     82 84 2000000
2 تعمیر و تجهیز ااكن ورزشی (مستمر)       84 86 100000
3 احداث سالن ورزشی و مجتمع فرهنگی اورامان تخت   *   84 87 400000
4 احداث و تكمیل سالن ورزشی چند منظوره پایگلان   *   84 86 500000