پروژه های بخش کشاورزی

عنوان پروژه تكمیلی جدید شروع خاتمه اعتبار 83 (هزار ریال)اعتبار مورد نیاز 84 (هزار ریال)
پروژه مبارزه و کنترل بیمای های طیور در مرغداری های طیور گوشتی     84 مستمر   20000
تعمیر و نجهیز و تکمیل آزمایشگاه ها و درمانگاه ها و پست های دامپزشکی     84 مستمر   20000 م
احداث و بهسازی کانال سلین *   83 84 480000 120000 م
احداث و بهسازی کانال هزارکانیان   * 84 مستمر   300000 م
توسعه باغات مجتمع در روستای بهرام آباد دره ناخی رودبار     84 مستمر   1600000 م
ارزیابی و بهبود عملکرد در مرغداری ه     84 مستمر   3200 م
پروژه واکسیناسیون بر علیه بماری های آبله ، شاربن ، تب برفکی و مراقب طبی – پروژه کنترل بهداشت دام و فراورده خام دامی در مراحل تولید ، توزیع – پروژه ضد عفونی اماکن دامی – پروژه مبارزه با انگل های خارجی دام – پروژه منترل بیماری کیت هیداتید در گوشتخواران اهلی و بررسی وضعیت بهداشتی مزارع تکثیر و پرورش آبزیان ... پروژه تجهیز و نگهداری قرنطینه های مرزی سروآباد     84 مستمر   1660000 م
افزایش تولید گندم آبی – افزایش تولید گندم دیم – افزایش تولید نباتات زراعی – افزایش تولید علوفه – افزایش دانه های روغنی     84 مستمر   102000
افزایش تولید پیاز – احیاء و اصلاح باغات نیمه گرمسیری – تولید پلیت کاه غنی شده – تلقیح مصنوعی – پرواربندی گوساله – پروتربندی بره – بهسازی و نوسازی اماکن دامی – احداث آبشخور – بهبود کیفیت شیر خام – تولید ملکه و به نژادی زنبور عسل رکوردگیری و ثبت و مشخصات زنبور عسل – تروج و آموزش کشاورزی – آموزش زنان روستایی استان – مرمت و تعمیرات اساسی مراکز خدمات     84 مستمر   574917 استانی (م)
احداث کانال به طول 1800 متری سنگی هزارخانی   * 84 84   700000 پ
احداث کانال به طول 3000 سنگی ملاتی دزلی   * 84 84   620000 پ
احداث کانال به طول 1200 سنگی ملاتی گرگه ای   * 84 84   250000 پ
احداث کانال ه طول 1800 سنگی ملاتی بلبر   * 84 84   480000 پ
احداث جاده بین مزارع 5/2 کیلوکتر گواز   * 84 84   150000 پ
احداث قنات کلجی حفر و کول گذاری 50 متر طول   * 84 84   100000 پ
احداث قنات ژریژه حفر و کول گذاری 20 متر طول   * 84 84   120000 پ
احداث قنات دمیو حفر و کول گذاری 40 متر طول   * 84 84   120000 پ
تکمیل کانال آب رسانی اورامان *   82 84   220000