پروژه های بنیاد مسكن در سال 83 در شهرستان سروآباد

ردیف نام پروژه محل اجر اعتبار (ریال) وضعیت پروژه
1 مطالعه طرح هادی روستایی روستای ژنین 50000000 فعال – پیشرفت فیزیكی 50%
2 مطالعه طرح هادی روستایی روستای دركی 50000000 فعال – پیشرفت فیزیكی 50%
3 مطالعه طرح هادی روستایی چشمیدر 50000000 فعال – پیشرفت فیزیكی 50%
4 مطالعه طرح هادی روستایی روستای بوریدر 50000000 فعال – پیشرفت فیزیكی 50%
5 مطالعه طرح هادی روستایی روستای دل 50000000 فعال – پیشرفت فیزیكی 50%
6 مطالعه طرح هادی روستایی روستای انجمنه 50000000 فعال – پیشرفت فیزیكی 50%
7 مطالعه طرح هادی روستایی گوشخانی 50000000 فعال – پیشرفت فیزیكی 50%
8 مطالعه طرح هادی روستایی روستای ژان 50000000 فعال – پیشرفت فیزیكی 50%
9 مطالعه طرح هادی روستایی روستای دگاگ 50000000 فعال – پیشرفت فیزیكی 50%
10 مطالعه طرح هادی روستایی هزارخانی 50000000 فعال – پیشرفت فیزیكی 50%
11 مطالعه طرح هادی روستایی روستای آلمانه 50000000 فعال – پیشرفت فیزیكی 50%
12 مطالعه طرح هادی روستایی روستای رزاب 50000000 فعال – پیشرفت فیزیكی 50%
13 مطالعه طرح هادی روستایی سرخه توت 50000000 فعال – پیشرفت فیزیكی 50%
14 مطالعه طرح هادی روستایی ماضی بن 50000000 نقشه تهیه شده است –
15 مطالعه طرح هادی روستایی بهرام آباد 50000000 نقشه تهیه شده است
16 مطالعه طرح هادی روستایی روستای دل مرز 50000000 نقشه تهیه شده است
17 مطالعه طرح هادی روستایی روستای تفلی 50000000 نقشه تهیه شده است
18 مطالعه طرح هادی روستایی روستای هرسین 50000000 نقشه تهیه شده است
19 مطالعه طرح هادی روستایی روستای كرآباد 50000000 تخصیص یافته ولی هنوز پیمانكار تعیین نشده است .
20 مطالعه طرح هادی روستایی روستای نسل 50000000 صفر درصد
21 مطالعه طرح هادی روستایی روستای گواز 50000000 غیر فعال صفر درصد
22 مطالعه طرح هادی روستایی روستای نسنار 50000000 غیر فعال صفر درصد
23 مطالعه طرح هادی روستایی دره باخی 50000000 غیر فعال صفر درصد
24 مطالعه طرح هادی روستایی روستای آریان 50000000 غیر فعال صفر درصد
25 بازنگری طرح هادی روستایی روستای پایگلان 50000000 فعال – نقشه برداری انجام شده – 50%
26 بازنگری طرح هادی روستایی بیساران 50000000 فعال – نقشه برداری انجام شده – 50%
27 بازنگری طرح هادی روستایی روستای دزلی 50000000 فعال – نقشه برداری انجام شده – 50%
28 اجرای طرح هادی روستایی روستای دگاگ 260000000 20% پیشرفت
29 اجرای طرح هادی روستایی روستای ژنین 255000000 غیر فعال – صفر درصد
30 اجرای طرح هادی روستایی روستای دل 255000000 فعال – 10% پیمانكار تعیین شده از معدن سنگ آورده – كارگاه تجهیز شده
31 اجرای طرح هادی روستایی روستای ژیوار 255000000 15%
32 مطالعه بافت با ارزش اورامان روستای اورامان 750000000 65% - فعال
33 مطالعه طرح هادی روستایی روستای بلبر 50000000 فعال
34 مطالعه طرح هادی روستایی روستای سلین 50000000 نقشه برداری شده – طرح تهیه شده است
35 مطالعه طرح هادی روستایی روستای سرپیر 50000000 نقشه برداری شده – طرح تهیه شده است
36 مطالعه طرح هادی روستایی روستای ناو 50000000 نقشه برداری شده – طرح تهیه شده است

اعتبار طرح های فوق از محل : تجمیع عوارض دهیاری ها سال 83 تامین شده است.