پروژه های راه و ترابری

ردیف عنوان پروژه تكمیلی جدید پیشرفت شروع خاتمه اعتبار 83 اعتبار 84
1 بهسازی مسیر سروآباد – پاوه (محدوده گردنه ننه) *           2500000 م
2 تكمیل راه فرعی كامیاران - دوآب *     84 88   2500000 م
ردیف شرح وظایف نام محور حجم عملیات واحد طول مسیر
1     تسطیح و رگلاژ و تیغه زنی راه ها روستایی روستای ذکریان 17600 متر مربع 2/3 کیلومتر
2     تسطیح و رگلاژ و تیغه زنی راه ها روستایی روستای عباس اباد 24750 متر مربع 5/4 کیلومتر
3     تسطیح و رگلاژ و تیغه زنی راه ها روستایی روستای ورگه ویر 11000 متر مربع 2 کیلومتر
4     تسطیح و رگلاژ و شن ریزی موضعی راه های روستایی محور هزارخانی 4200 متر مکعب 6 کیلومتر
5     تسطیح و رگلاژ و شن ریزی موضعی راه های روستایی سپیدار 1800 متر مکعب 5/1 کیلومتر
6     تسطیح و رگلاژ و شن ریزی موضعی راه های روستایی دوآب – پایگلان 5000 متر مکعب 5/26 کیلومتر
7     تسطیح و رگلاژ و شن ریزی موضعی راه های روستایی هلوژان 4800 متر مکعب 2/4 کیلومتر
8     تنظیم و حفر قنوراه های روستایی محور هزارخانی 6 کیلومتر  
9     تنظیم و حفر قنوراه های روستایی روستای سپیدار 5/1 کیلومتر  
10  تنظیم و حفر قنوراه های روستایی هلوژان 2/4 کیلومتر  
11  تنظیم و حفر قنوراه های روستایی دوآب - پایگلان 5/26 کیلومتر  
12  لجن برداری و ریزش برداری محورهای روستایی 400 متر مربع  
13  خاک برداری در زمین های سخت به منظور نعمیر واریانت و یا احداث مسیر هلوژان 2000 متر مکعب  
14  خاک برداری در زمین های سخت به منظور نعمیر واریانت و یا احداث مسیر ذکریان 1000 متر مکعب  
15  خاک برداری در زمین های سخت به منظور نعمیر واریانت و یا احداث مسیر سپیدار 2000 متر مکعب  
16  خاک برداری در زمین های سخت به منظور نعمیر واریانت و یا احداث مسیر هزارخانی 16000 متر مکعب  
17  روکش آسفالت اورامان - نوین 10 کیلومتر  
18  شن ریزی زیر اساسی اورامان - نوین 5/1 کیلومتر  
19  تعمیر و تعویض پل اورامان - نوین 9 دهانه  
20  دیوار حایل اورامان - نوین 100 متر  
21  عملیات خاکی راه نسل و گوشخانی 2 کیلومتر  
22  دیوار حایل راه نسل و گوشخانی 1500 متر  
23  احداث پل 2 متری راه نسل و گوشخانی 2 دهانه  
24  اجرا و تکمیل دیوار چینی پل عباس آباد      
25  حمل خوشه پل عباس آباد      
ردیف شرح وظایف نام محور حجم عملیات واحد
1 تسطیح و ترمیم شانه راه مریوان - سنندج 135000 متر مربع
2 شن ریزی و پخش و آبپاشی به منظور شانه سازی و رفع افتادگی شانه مریوان - سنندج 3000 متر مکعب
3 لجن برداری ریزش برداری مریوان - سنندج 600 متر مکعب
4 برداشت سنگ های ریزشی روی سطح جاده ها و قنوه مریوان - سنندج 100 متر مکعب
5 پاکسازی و بوته کنی و تسطیح حریم راه مریوان - سنندج 4000 متر مربع
6 برچیدن انواع صفحه تابلو مریوان - سنندج 70 عدد
7 برچیدن انواع تابلو و نظایر آن مریوان - سنندج 200 عدد
8 جمع آوری انواع گاردریل مریوان - سنندج 180 کیلوگرم
9 پرکردن و لکه گیری چاله ها با آسفالت مریوان - سنندج 300 متر مربع
10 آبیاری نهال های کاشته شده دو طرف راه مریوان - سنندج 1500 اصله
11 پاکسازی شستشو تابلو مریوان - سنندج 900 عدد
12 جمع آوری زباله و فضولات حیوانی مریوان - سنندج 500 متر مکعب
13 پاکسازی سطح راه از لاشه حیوانات مریوان - سنندج 100 مورد
14 برفروبی و انجام عملیات حوزه استحفاظی 4200000 متر مکعب
15 نمک پاشی و یخ زدایی حوزه استحفاظی 130 تن
16 تابلوگذاری و نصب علائم مریوان - سنندج 250 عدد
17 تعمی و مرمت علائم مریوان - سنندج 200 مورد
18 خط کشی حوزه استحفاظی 90 کیلومتر
19 تعریض ابنیه مریوان - سنندج 6 دهنه