پروژه های مركز بهداشت شهرستان سروآباد

ردیف فصل - پروژه شروع خاتمه اعتبار برارود 1384 برارود 1385
1 مركز بهداشتی درمانی حسین آباد 84 85 1160000 600000 560000
2 مركز بهداشتی درمانی سلین 84 85 1300000 700000 600000
3 احداث ساختمان مركز بهداشت سروآباد 84 85 1900000 1000000 90000
4 احداث خانه بهداشت سرپیر 84 84 170000 170000  
5 احداث خانه بهداشت نسل 84 85 170000 100000 70000
6 احداث خانه بهداشت كانی حسین بگ 84 85 170000 100000  
7 احداث خانه بهداشت احمدآباد 83 84 170000 170000  
8 احداث خانه بهداشت جولانده 83 83 170000 170000  
9 تكمیل مركز بهداشتی درمانی روستای دلمرز 82 84 370000 370000