پروژه های بخش فرهنگ و هنر شهرستان

ردیف عنوان پروژه تكمیلی شروع خاتمه اعتبار مورد نیاز 84(هزار ریال)
1 تعمیر و نگهداری كتابخانه عمومی سروآباد (م) مستمر 84 مستمر 30000
2 تعمیر و نگهداری كتابخانه عمومی بیساران (م) مستمر 84 مستمر 10000
3 كمك به تعمیر ، بهسازی و تجهیز مساجد شهرستان سروآباد مستمر 84 مستمر 200000
4 كمك به تعمیر و تعمیر ، بهسازی و تجهیز مساجد روستاه مستمر 84 مستمر 200000
5 كمك به تعمیر و تجهیز كانون های فرهنگی و تربیتی شهرستان   84 مستمر 10000
6 تعمیر و تجهیز كتابخانه های مدارس شهرستان سروآباد (م)   84 مستمر 20000
7 تعمیر و تجهیز دارالقرآن و مساجد مدارس شهرستان سروآباد   84 مستمر 20000
8 احداث سالن آمفی تئاتر ، احداث كلاس های اموزشی و هنری   84 86 مستمر 2000000