وضعیت عمومی بخش سروآباد

ردیف نام روست خانوار جمعیت فاصله تا مركز بخش فاصله تا شهرستان سطح زراعی Ha سطح باغات Ha
1 هرسین 131 643 34 66 23 28
2 یوژنان 83 447 45 77 26 45
3 نسنار 165 832 45 77 32 26
4 اورامان 589 2990 63 63 24 135
5 سرپیر 197 893 68 68    
6 نوین 187 899 88 88 21 24
7 سلین ورگه ویر 233 1164 77 77 46 65
8 ژیوار 388 1952 84 84 36 56
9 بلبر 235 1283 71 72 19 67
10 رودبر 100 537 58 58 4 25
11 ویسیان 67 346 58 58 5 34
12 كماله 152 782 58 58 8 28
13 كلجی 108 555 95 95 10 14
14 عباس آباد 35 199 90 90    
15 ناوو دریبر 201 1012 97 97 5/1 45