لیست پروژه های پیشنهادی بر اساس اولویت جهت اجراء در سال 1383 سروآباد

ردیف نام روست خانوار پروژه
1 حسین آباد 35 تكمیل طرح هادی
2 دگاگاه 250 اجرای طرح هادی
3 ژیوار 340 اجرای طرح هادی
4 دل 310 اجرای طرح هادی
5 ژنین 355 اجرای طرح هادی
6 دزلی 540 بازنگری نقشه طرح هادی
7 بیساران 750 بازنگری نقشه طرح هادی
8 پایگلان 480 بازنگری نقشه طرح هادی
9 آلمانه 210 اجرای دیوار ساحلی
10 ژان 280 اجرای دیوار ساحلی
11 هزارخانی 225 اجرای دیوار ساحلی
12 دركی 395 مطالعه طرح هادی
13 ژنین 355 مطالعه طرح هادی
14 ژان 280 مطالعه طرح هادی
15 سلن 215 مطالعه طرح هادی
16 رزاب 180 مطالعه طرح هادی
17 كماله 145 مطالعه طرح هادی
18 چشمیدر 326 مطالعه طرح هادی
19 بوریدر 315 مطالعه طرح هادی
20 گوشخانی 285 مطالعه طرح هادی
21 انجمنه 290 مطالعه طرح هادی
22 بلبر 225 مطالعه طرح هادی
23 هزارخانی 225 مطالعه طرح هادی
24 سوره تو 160 مطالعه طرح هادی
25 آلمانه 210 مطالعه طرح هادی
26 كرآباد 190 مطالعه طرح هادی
27 نسل 180 مطالعه طرح هادی
28 نوین 200 مطالعه طرح هادی
29 ترخان آباد 140 مطالعه طرح هادی
30 دیوزناو 100 مطالعه طرح هادی
31 سرپیر 165 مطالعه طرح هادی
32 گواز 170 مطالعه طرح هادی
33 نسنار 150 مطالعه طرح هادی
34 ناو 170 مطالعه طرح هادی
35 ماضی بن 140 مطالعه طرح هادی
36 بهرام آباد 132 مطالعه طرح هادی
37 تفلی 130 مطالعه طرح هادی
38 دله مرز 130 مطالعه طرح هادی
39 هرسین 125 مطالعه طرح هادی
40 دورود 115 مطالعه طرح هادی
41 دره ناخی 115 مطالعه طرح هادی
42 آریان 108 مطالعه طرح هادی
43 رودیری 105 مطالعه طرح هادی
44 دمیو 105 مطالعه طرح هادی
45 كلجی 100 مطالعه طرح هادی
46 رودبار 95 مطالعه طرح هادی