فهرست کامل تعاونی های روستایی سطح بخش سروآباد

ردیف شرکت تعاونی تاریخ تاسیس تعداد کل اعض اسامی روستاهای تحت پوشش تعداد روستاه محل استقرار
1 سروآباد 1352 3876 تازه آباد ، بندول ، تفلی ، گرگه ای ، احمدآباد ، سروآباد ، سپیدار ، تخان ، انجمنه ، هزار خانی ، خانقاه رزاب ، دگاگاه ، ماضی بن ، کرآباد ، گوشخانی ، نسل ، دورود ، نیاباد ، ترخان آباد 19 سروآباد
2 قلعه جی 1352 1254 بهرام آباد ، قلعه جی ، قلعه گاه ، گلانه ، هالوژان ، آلمانه ، ذکریان 7 قلعه جی
3 دزلی 1350 1597 دزلی ، درکی ، دمیو ، دره ناخی ، ذلکه 5 دزلی
4 اورامان 1351 1222 اورامان ، سرپیر ، ویسیان ، زودبر ، کماله 5 اورامان
5 سروان 1352 1481 بلبر ، ژیوار ، سلین ، نوین ، کلجی ، ناو ، هباس آباد 7 سلین
6 شاهو 1354 1235 درل ، رودبار ، دیوزناو ، جولانده ، دلمرز ، زوم ، اسپریز 7 دل
7 چشمیدر 1352 2000 چشمیدر ، ب.ردر ، نسنار ، یوژنان ، آریان ، هرسین ، ککلیک آباد ، سرو مال ، ژریژه ، کولیج 10 چشمیدر
8 بیساران 1348 1673 بیساران ، ژان 2 بیساران
9 پایگلان 1352 2715 پایگلان ، ژنین ، سرخه توت ، دهکانان ، دزوند علیا ، دزوند سفلی ، کانی حسین بگ ، گواز ، تفین 9 پایگلان

*** توضیح : تعداد کل روستاهای تحت پوشش بخش سروآباد 71 روستا – تعداد کل اعضای تحت پوشش تعاونی های سطح بخش 16691 نفر و جمع کل سرمایه 9 تعاونی سطح بخش 769034575 ریال می باشد .