اطلاعات مراكز بهداشتی درمانی ( مراکز بهداشتی ، تعداد خانه بهداشت، روستاها و جمعیت تحت پوشش)

ردیف مراكز  وضعیت پزشك تعداد روستای قمر جمعیت
1 دزلی از 3 شهریور 83 به بعد پزشك ندارد 4 5 7266
2 پایگلان 1 نفر (استخدام) 3 1 5140
3 بیساران از 25 اسفند 82 به بعد پزشك ندارد 3 - 5396
4 بوریدر 1 نفر (پیام آور) 3 1 3664
5 دلمرز از شهریور ماه 83 به بعد پزشك ندارد 4 3 3339
6 ژریژه از مردادماه 83 به بعد پزشك ندارد 2 9 3414
7 سروآباد 2 نفر استخدامی 2 نفر پیام آور 11 11 15272
8 اورامان 1 نفر (قراردادی) 7 6 11497
9 دزلی از 3 شهریور 83 به بعد پزشك ندارد 4 5 7266
10 پایگلان 1 نفر (استخدام) 3 1 5140
11 بیساران از 25 اسفند 82 به بعد پزشك ندارد 3 - 5396
12 بوریدر 1 نفر (پیام آور) 3 1 3664
13 دلمرز از شهریور ماه 83 به بعد پزشك ندارد 4 3 3339
14 ژریژه از مردادماه 83 به بعد پزشك ندارد 2 9 3414
15 سروآباد 2 نفر استخدامی ، 2 نفر پیام نور 9 9 15272
16 كانی دینار - 3   4220