آمار جمعیتی بخش مركزی شهرستان سروآباد در سال 83 به تفکیک دهستان های تابعه

دهستان رزاب
  نام روستا خانوار جمعیت
1 رزاب 171 804
2 گرگه ای 79 378
3 دگاگاه 254 1145
4 ماضی بن 126 663
5 نیاباد 96 450
6 كرآباد 167 713
7 خانقاه رزاب 27 127
8 ترخان آباد 140 611
9 احمدآباد 74 325
10 دورود 115 541
11 نسل 186 793
12 گوشخانی 288 1178
  جمع كل 1723 7728
دهستان بیساران
  نام روستا خانوار جمعیت
1 بیساران 769 3574
2 نسنار 152 704
3 یوژنان 53 274
4 هرسین 134 586
5 ژان 263 1236
  جمع كل 1371 6374
دهستان پایگلان
  نام روستا خانوار جمعیت
1 پایگلان 437 2059
2 ژنین 345 1727
3 آریان 111 571
4 چشمیدر 301 1348
5 بوریدر 299 1338
6 گواز 170 783
  جمع كل 1663 7826
دهستان ژریژه
 نام روستا خانوار جمعیت
1 ژریژه 137 678
2 دل 294 1350
3 رودبار 63 319
4 دیوزناو 98 520
5 دله مرز 132 763
6 جولانده 48 240
7 ككلیك آباد 49 258
8 سرومال 63 288
9 كولیج 53 295
10 فقیه كان 32 160
11 دزوند علی 47 257
12 دزوند سفلی 27 113
13 دهكانان 26 109
14 تفین 34 136
15 كانی حسین بگ 66 338
16 سرخه توت 170 782
17 زوم 20 127
18 اسپریز 9 30
  جمع كل 1368 6763
دهستان كوهسالان
 نام روست خانوار جمعیت
1 قلعه جی 360 1744
2 تازه آباد 47 209
3 قلعه گاه 157 920
4 تفلی 135 594
5 تخان 54 264
6 سپیدار 56 279
7 هزارخانی 227 1236
8 انجمنه 300 1470
9 آلمانه 197 951
10 گلانه 49 268
11 هلوژان 26 139
12 بهرام آباد 132 699
  جمع كل 1740 8803
دهستان دزلی
 نام روست خانوار جمعیت
1 دزلی 545 2704
2 بندول 70 368
3 دمیو 97 469
4 ذكریان 84 407
5 دره ناخی 114 572
6 ذلكه 30 170
7 خشكین 28 134
8 حسین آباد 34 138
9 دركی 33 1748
  جمع كل 1116 5534

جمع كل تعداد خانوار در بخش مركزی شهرستان سروآباد : 9200 خانوار
جمع كل تعداد جمعیت در بخش مركزی شهرستان سروآباد : 44204 نفر