لیست وضعیت پوشش تلویزیونی روستاهای تابعه بخش مركزی شهرستان سروآباد

روستاهایی كه فاقد شبكه تلویزیونی هستند هلوژان گلانه
خانقاه رزاب رودبار
كولیج جولانده
ذلكه
روستاهایی كه فقط شبكه 1 را دریافت می كنند یوژنان خشکین
ککلیک آباد دله مرز
فقیه کان سرومال
دزوند سفلی دزوند علی
تفین دهکانان
سرخه توت حسین اباد
روستاهایی كه شبكه 1 و 2 را دریافت می كنند زوم ذکریان
دمیو تازه آباد
دره کی
روستاهایی كه شبكه 1 و 3 را دریافت می كنند ماضی بن هرسین نیاباد
کرآباد ژان بیساران
نسنار پایگلان ژنین
آریان چشمیدر دیوزناو
قلعه گاه بوریدر ژریژه
کانی حسین بگ تفلی تخان
سپیدار هزارخانی انجمنه
دره خانی نسل گوشخانی
قلعه جی
روستاهایی كه شبكه 2 و 3 را دریافت می كنند گواز دزلی
روستاهایی كه شبكه 1 و 2 و 3 و 4 را دریافت می كنند رزاب دگاگاه گرگه ای
دورود دل ترخان اباد
بندول آلمانه احمد آباد
بهرام آباد
روستاهایی كه شبكه استانی و 4 شبكه دیگر را هم دریافت می كنند دگاگاه دورود ترخان آباد
آلمانه بندول
روستاهایی كه فقط شبكه های عراق را دریافت می كنند گلانه هلوژان