اسامی خانه های بهداشت و روستاهای آن ها در بخش مركزی شهرستان سروآباد در سال 1383

ردیف خانه بهداشت جمعیت نام روستاهای قمر (جمعیت تحت پوشش ، نفر)
1 رزاب 844 ندارد
2 احمد آباد 334 گرگه ای جمعیت (370 نفر)
3 دگاگا 1144 ماضی بن (699 نفر)
4 كرآباد 809 نیاباد (472) ، خانقاه رزاب (126)
5 سرواباد بالا   ترخان آباد (627)
6 دورود 525 ندارد
7 گوشخانی 1202 نسل (805 )
8 بیساران 3589 ندارد
9 نسنار 804 یوژنان (372)
10 هرسین 685 ندارد
11 ژان 1372 ندارد
12 پایگلان 2145 ندارد
13 ژنین 1847 آریان (570)
14 چشمیدر 1516 ندارد
15 بوریدر 1417 ندارد
16 گواز 786 ندارد
17 ژریژه 752 ككلیك آباد(273) ، سرومال(359) ، كولج(311) ، فقیه كان(182) ، كانی حسین بگ (359)
18 دل 1446 ندارد
19 جولانده 240 دیوزناو (519)
20 دلمرز 788 ندارد
21 سرخه توت 816 دزوند علیا (267) ، دزوند سفلی (128)، دهكانان (118)،  تفین (132)
22 رودبار 425 زوم (132)، اسپریز (69 نفر)
23 قلعه جی 2517 ندارد
24 تازه آباد تفلی 224 تفلی(605) ، تخان(266) ،سپیدار (260 نفر)
25 قلعه گاه 209 گلانه (298 نفر)
26 هزارخانی 1230 ندارد
27 انجمنه 1480 ندارد
28 آلمانه 951 هلوژان (142 نفر)
29 بهرام آباد 699 بندول (355 نفر)
30 دزلی 2732 ندارد
31 دركی 1731 دمیو (485 نفر)
32 ذكریان 411 دره ناخی(583) ذلكه(1941) خشكین(2771 نفر)
33 مرّگ   حسین آباد (169 نفر)