شماره های تماس

شماره های تماس فرمانداری سروآباد
ردیف واحد تلفن
1 معاون فرمانداری 3215
2 امور سیاسی و حراست 3114
3 دفتر سیاسی 3114 
4 برنامه ریزی 2855
5 امور اجتماعی و انتخابات 2855 
6 امور مالی 3537 
7 امور دهیاری ها 3518
8 اجتماعی 2855 
9 روابط عمومی 3777
10 دفتر فرمانداری 3535
11 اورامان تخت 3233- 0875388 
12  بخشداری مركزی 3518